Analiza korištenja i prihvaćanja Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te visokoškolskih i znanstvenih knjižnica Republike Hrvatske

Main Article Content

Dijana Machala

Sažetak

Cilj. Cilj je rada utvrditi postoji li mjera uspješnosti integriranog knjižničnog sustava Aleph1, odnosno istražiti u kojoj mjeri integrirane knjižnice iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske prihvaćaju i koriste zajednički knjižnični program Aleph te koji čimbenici utječu na njihovu namjeru da se i u budućnosti nastave koristiti tim informacijskim sustavom. Provedba istraživanja procjene uspješnosti integriranog knjižničnog sustava Aleph nije predmetom ovog rada.


Pristup/metodologija/dizajn. Metodom deskriptivne statistike analizirani su kvantitativni podaci dobiveni SQL-upitima na baze integriranog knjižničnog sustava Aleph, odnosno izravnim uvidom u podatke iz programskih tablica. Na taj način prikupljeni su kvantitativni pokazatelji o veličini, značajkama i aktivnostima sustava koji se bilježe   u programske i izvještajne tablice sustava. Primjenom teorijskog modela prihvaćanja tehnologije ispitalo se postoje li i, ako postoje, koji su to čimbenici koji utječu na namjeru voditelja knjižnica da prihvate i koriste implementirani integrirani knjižnični sustav Aleph i može li se utvrditi mjeru, tj. dimenzije uspješnosti samog informacijskog sustava. U tu svrhu testirana je primjena metodologije prilagođenog UTAUT-modela, pri čemu su korišteni podaci prikupljeni online anketom kojom su ispitani stavovi voditelja knjižnica o stupnju njihova zadovoljstva programskim modulima knjižničnog programa Aleph te uslugama koje podržavaju rad integriranog knjižničnog sustava Aleph.


Rezultati. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji korelacija između percepci  je knjižničara o očekivanoj učinkovitosti knjižničnog programa Aleph i same namjere knjižničara da prihvate i nastave koristiti integrirani knjižnični sustav Aleph. Rezultati istraživanja navode na zaključak da bismo mjeru uspješnosti integriranog knjižničnog sustava Aleph mogli tražiti u segmentu povećane knjižnične učinkovitosti te razvoja knjižničnih usluga, a koje nastaju kao rezultat korištenja i primjene integriranog knjižničnog sustava Aleph.


Ograničenja. Rezultate istraživanja bilo bi poželjno potvrditi provedbom namjenski dizajniranog metodološkog upitnika sukladno UTAUT-modelu te proširiti broj vrijednosnih atributa u odnosu na specifičnosti informacijskog sustava Aleph. Također, istraživanje je provedeno na malom uzorku ispitanika te bi rezultate bilo poželjno potvrditi na većem ispitnom uzorku, a stratifikacija ispitnog uzorka prema vrsti knjižnice, radnom statusu knjižničnih djelatnika ili prethodnom iskustvu mogla bi biti obuhvatnija.


Praktična primjena. Rezultati istraživanja mogu biti od koristi donosiocima razvojnih politika u području knjižnične automatizacije te knjižnične suradnje.


Originalnost/vrijednost. U radu se prvi put analiziraju rezultati procesa automatizacije knjižničnog poslovanja visokoškolskih knjižnica te se procjenjuje korištenje i prihvaćanje integriranog knjižničnog sustava Aleph.

Ključne riječi

integrirani knjižnični sustav Aleph, knjižnična automatizacija, prihvaćanje i korištenje tehnologije, UTAUT-model

Article Details

Citiranje
Machala, D. Analiza korištenja i prihvaćanja Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te visokoškolskih i znanstvenih knjižnica Republike Hrvatske. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018) , 435-467. doi:10.30754/vbh.61.1.631
Rubrika
Članci

Reference

Ajzen, I.; M. Fishbein. Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1980.
Ajzen I. The theory of planned behavior. // Organizational behavior and human decission processess 50, (1991), 179-211.
The ALA Glossary of Library and Information Science. / Heartsill Young (ed.). Chicago : American Library Association, 1983.
Badurina, B. Model prihvaćanja novih tehnologija za učenje na daljinu na hrvatskim sveučilištima : doktorska disertacija. Zagreb: Filozofsko fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.
Borgman, Ch. L. Automation is the answer, but what is the question? Progress and prospects for Central and Eastern European Libraries. // Journal of Documentation 52, 3(1996), 252-295.
Choi, Y.; E. Rasmussen, What qualifications and skills are important for digital librarian positions in academic libraries? A job advertisment analysis. // The Journal of Academic Librarianship 35, 5(2009), 457-467.
Czaikowski Underhill, M.; L. Burkey Wade. Making a career shift. // Jump-start your career as a digital librarian : a LITA guide / edited by Jane Monson. Chicago : ALA, 2013. Str. 59-72.
Davis, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. // MIS Quarterly 13, 3(1989), 319-340.
DeLone W. H.; E. R. McLean. Information systems success : the quest for the dependent variable. // Information Systems Research 3, 1(1992), 60-95.
DeLone, W. H.; E. R. McLean. Information systems success revisited. // Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences / ed. Sprague Jr R. H. IEEE Computer Society, Hawaii, US, 2002. Str. 2966-2976. Doi: 10.1109/HICSS.2002.994345
DeLone, W. H.; E. R. McLean. The DeLone and McLean model of information systems success : a ten-year update. // Journal of Management Information Systems 19, 4(2003), 9-30.
Fishbein, M.; I. Ajzen. Belief, attitude, intention and behavior : an introduction to theory and research, reading. MA : Addison-Wesley, 1975.
Horsfall, J. The Human impact of library automation. [citirano: 2018-03-31]. Dostupno na: http://web.simmons.edu/∼chen/nit/NIT’92/195‐hor.htm
Integralni informacijski sustav NSB. / izradili L. Jelenković, V. Lešaja, I. Mihel, Ž. Rajter, D. Skender, J. Stipanov, M. Willer. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 1990.
Jantz, R. C. Innovation in academic libraries : an analysis of university librarians' perspectives. //Library & Information Science Research 34, (2012), 3–12.
Krelja Kurelović, E. Prihvaćanje otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i obrazovnim sadržajima u hrvatskoj akademskoj zajednici : doktorski rad. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017.
Line, M. B. Forty years of library automation: a personal reflection. // Program : electronic library and information systems 40, 2(2006), 118-122.
Lynch, C. From automation to transformation : forty years of libraries and information technology in Higher education. // EDUCAUSE Review 35, 1(2000), 60-68.
Macan, B.; G. V. Fernández; J. Stojanovski. Open source solutions for libraries : ABCD vs Koha. // Program 47, 2(2013), 136-154.
Machala, D.; L. Machala. Implementacija integriranog knjižničnog sustava Aleph u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i knjižnicama sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenih instituta : posebnosti implementacijskog procesa. // Zbornik radova 12. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 11.-14. svibnja 2011. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. Str. 330-343.
Mfengu, A. Y. Analysis of the approaches of senior management teams towards adoption of next generation library management systems : a case study of Cape Library consortium institutions. Cape Town : University of Cape Town, 2014.
Mohideen, Z. A. Librarian's acceptance of open source library information system using the OSIS-UTAUT model : doctora thesis. Kuala Lumpur : Faculty of computer science and information technology Unversity of Malaya, 2017.
Petr Balog, K. IFLA Manifest o knjižničnoj statistici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012), 137-140.
Petter, S.; W. DeLone; E. McLean. Measuring information systems success : models, dimensions, measured, and interrelationships. // European Journal of Information Systems 17(2008), 236-263.
Rabina, D. L.; D. J. Walczyk. Information professionals' attitude toward the adoption of innovations in everyday life. // Information Research 12, 4(2007). [citirano: 2018-03-31]. Dostupno na: http://InformationR.net/ir/12-4/colis12.html.
Ratledge, D. C. Sproles. An analysis of changing role of systems librarians. // Library Hi Tech 35, 2(2017), 303-311.
Saračević, T. Digital Library Evaluation : Toward an Evolution of Concepts'. // Library trends 49, 3(2000), 350-369.
Skender, D.; M. Willer. Computer‐based library systems in the National and University Library in Zagreb. // Program 20, 1(1986), 82-85.
Srića, V.; M. Spremić. Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha. Zagreb : Sinergija, 2000.
Venkatesh, V.; M. G. Morris; G. B. Davis; F. D. Davis. User acceptance of information technology: toward a unified view. // MIS Quarterly 27, 3(2003), 425-478.
Venkatesh, V.; J. Y. L. Thong; X. Xu. Consumer acceptance and use of information technology : extending the Unified theory of acceptance and use of technology. // MIS Quarterly 36, 1(2012), 157-178.
Venkatesh, V.; J. Y. L. Thong; X. Xu. Unified Theory of Acceptance and Use of Technolog : a synthesis and the road ahead. // Journal of the Association for Information Systems 17, 5(2016), 323-376.
Vrkić, D.; J. Lisek; M. Glavica. Zaplesala je ovo ljeto : implementacija Kohe u knjižnični sustav Fakulteta elektrotehnike i računarstva : prvi dio. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 3-4(2013), 1-16.
Weerasinghe, S.; M. Hindagolla. Technology Acceptance Model in the Domains of LIS and Education : a review of selected literature. // Library Philosophy an Practice (e-journal). 2017. [citirano: 2018-03-31]. Dostupno na: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1582
Wilier, M. CROLIST : Croatian Library and Information System. // VINE 24, 4(1994), 39-44.
Williams, M. D.; P. R. Nripendra; Y. K. Dwivedi. The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) : a literature review. // Journal of Enterprise Information Management 28, 3(2015), 443-488.