Razvoj bibliometrijskih usluga Središnje knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Main Article Content

Marko Tucaković
http://orcid.org/0000-0003-0311-249X
Branka Marijanović
http://orcid.org/0000-0001-8513-4750
Stjepan Šimara
http://orcid.org/0000-0003-4308-3945

Sažetak

Cilj. Cilj je ovog rada dati prikaz razvoja bibliometrijskih usluga Središnje knjižnice FER-a od samih početaka do danas. Usporedno je dan pregled osnovnih propisa i zakona relevantnih za bibliometrijske postupke, kako bi se ukazalo na značajan doprinos koji knjižničari mogu dati procesu evaluiranja znanstvenog i akademskog napredovanja. Također, cilj je rada dati kritički osvrt i ukazati na određene nedostatke pravnog sustava koji kreira politiku uvjeta napredovanja u hrvatskoj akademskoj zajednici. Konačna namjera autora bila je ponuditi smjernice za transparentan, kvalitativan i neovisan sustav procjene znanstvene uspješnosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.


Pristup. U radu je dan kraći osvrt na povijest razvoja bibliometrije, s posebnim osvrtom na tehničke znanosti i zakonske propise na razini Republike Hrvatske, pa tako i Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. U radu je detaljno prikazan razvoj bibliometrijskih usluga Središnje knjižnice FER-a.


Rezultati. Rad prikazuje kako se uspostavom i razvojem nove usluge Središnja knjižnica FER-a etablirala na razini matične ustanove, ali i u akademskoj zajednici. Središnja knjižnica, kao mjerodavna služba Fakulteta, utkana je i u same propise Fakulteta kao obvezujući i neizostavan čimbenik procesa znanstvenog i nastavnog napredovanja. Radom se također potiče dijalog kako bi se zakonske regulative mogle unaprijediti s obzirom na određene manjkavosti na koje autori ukazuju u ovom radu.


Originalnost. Pregledom širokog spektra zakonodavnih akata dan je uvid u značaj i inkorporiranost knjižnične djelatnosti u sustav znanstvenih napredovanja na temelju primjera dobre prakse, a ukazuje se na mogućnosti koje stoje pred zajednicom visokoškolskih knjižničara. U radu je na detaljan način opisana struktura djelovanja radnih tijela Fakulteta elektrotehnike i računarstva pri evaluaciji znanstvene uspješnosti znanstveno-nastavnog osoblja.

Ključne riječi

bibliometrija, izbori u znanstveno-nastavna zvanja, Središnja knjižnica FER-a, visokoškolske knjižnice, znanstvena produktivnost

Article Details

Citiranje
Tucaković, M.; B. Marijanović; S. Šimara. Razvoj bibliometrijskih usluga Središnje knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019) , 341-362. doi:10.30754/vbh.62.1.669
Rubrika
Članci

Reference

1. Garfield, E. Citation indexing : Its theory and application in science, technology, and humanities. New York : Wiley, 1979.
2. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje (2017) Bibliometrija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, [citirano: 2018-05-15]. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=7462.
3. Krajna, T. Međunarodna zapaženost hrvatskih autora s područja tehničkih znanosti (1922-2001). Magistarski rad. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, 2003.
4. Naputak o primjeni Pravilnika o nagradi "Josip Lončar" na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (donio dekan Fakulteta 21. ožujka 2012. godine).
5. Obvezni sadržaj podneska za izbor u znanstveno zvanje na osobni zahtjev ili po zahtjevu znanstvene organizacije
6. Otlet, P. Traité de documentation : le livre sur le livre, théorie et pratique. Mons, Belgium : Editiones Mundaneum, 1934.
7. Pavunić, Marija. Struktura i djelovanje knjižnice Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu : magistarski rad. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, 1966.
8. Pravilnik o nagradi "Josip Lončar" na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (donesen na 616. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. prosinca 2016. godine)
9. Pravilnik o radu Središnje knjižnice (donesen na 663. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 21. ožujka 2012. godine)
10. Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine, br. 28/2017).
11. Pritchard, A. Statistical bibliography or bibliometrics?. // Journal of Documentation, 25, 4(1969).
12. Profil sektora : elektrotehnika i računarstvo. Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2011. [citirano: 2018-05-22]. Dostupno na: http://www.edusinfo.hr/Appendix/DDOKU_HR/DDHR20150127N92_25_1.pdf
13. Spomenica – 40. obljetnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva : 1956.-1996. Glavni urednik Tomislav Petković. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, 1996.
14. Tehnički fakulteti 1919.-1994. : monografija u povodu 75. obljetnice osnutka tehničke visoke škole u Zagrebu. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 1994.
15. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pročišćeni tekst, Narodne novine, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
16. Važeći akti za postupak izbora u zvanja. [citirano: 2018-05-15]. Dostupno na: https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta#%23!p_rep_107492!_-15294