- -
Home page
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  hr Hrvatski jezik
-
zaglavlje
-  
- -
Search
CLA website
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
Printable View Printable View news      FAQ      site map      contact
      seminars and conferences      documents      publications      links
HKD  //  Seminars and conferences  //  Seminars and conferences in Croatia  //  47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
47. izborna Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Location: Zadar, Providurova i Kneževa palača (II palače), 05.10.2022 - 08.10.2022
Organiser: Hrvatsko knjižničarsko društvo

Suorganizatori: Društvo knjižničara Zadar, Gradska knjižnica Zadar, Znanstvena knjižnica Zadar, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

Programski odbor: Dijana Machala, Blaženka Peradenić-Kotur, Andreja Tominac, Jasenka Pleško, Dragutin Nemec, Drahomira Cupar, Ivan Kraljević, Amelia Kovačević, Marija Bartolić, Vera Vitori, Ivana Župić Baždarić, Branka Marijanović

Model konferencije: Hibridna konferencija. Programski dio skupštine organizirat će se kroz pozvana izlaganja, izlaganja sudionika, radionice, okrugle stolove i posterska izlaganja.

Prijava sudjelovanja

Tema Skupštine: Knjižnice grade nove svjetove

Podteme:

1. Digitalna transformacija i zelena tranzicija

 • Kulturna baština u digitalnom okruženju: eKultura
 • Knjižnice kao dio znanstvene i istraživačke infrastrukture
 • Knjižnice u provedbi ciljeva održivog razvoja: zelene knjižnice

Panel: Nova organizacijska struktura IFLA-e: refleksija na nacionalne strukovne udruge

Forum: Aktivnosti regionalnih društava

2. Knjižničarska profesija u novim okolnostima

 • Strateški i podzakonski profesionalni okviri: pravilnici, standardi, status reguliranosti profesije
 • Knjižničarske kompetencije: kompetencijski okviri
 • Znanstvena komunikacija: znanstveno-istraživačka metodologija, znanstvena pismenost
 • Komunikacijski kanali: stručna i znanstvena glasila u tradicionalnom i digitalnom okruženju, programi zagovaranja, kampanje

3. Uloga knjižnica, položaj knjige i razvoj čitateljske kulture

 • Izgradnja knjižničnih zbirki u novim okolnostima: nabava, otkup, obvezni primjerak
 • Autorsko pravo u digitalnom okruženju: javno priopćavanje djela nedostupnih na tržištu te uloga knjižničarske zajednice
 • Uloga knjižnica u otvorenoj znanosti
 • Razvoj čitateljske publike

4. Briga za dobrobit članstva i knjižnične zajednice

 • Knjižnični programi podrške: za dobrobit (well being) i promicanje kvalitete života (wellness)
 • Knjižnice i solidarnost: suradnja, podrška, potrebite skupine
 • Knjižnične usluge za posebne skupine korisnika

Središnja tema 47. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva „Knjižnice grade nove svjetove“ najavljuje ključne trendove u struci i njihovu implementiranost u hrvatsko knjižničarstvo. Na tom tragu cilj je u okviru predstavljenih podtema otvoriti širu stručnu raspravu o aktualnim aktivnostima u pravcu digitalne transformacije hrvatskih knjižnica i knjižničnih zbirki te razvoju knjižničnih usluga za novo doba i za različite skupine korisnika. Pitanje dostupnosti i raznolikosti digitalnih zbirki postalo je imperativ u kriznim vremenima kada knjižnice nisu u mogućnosti na siguran način osigurati pristup građi u fizičkom prostoru knjižnice svim potencijalnim korisnicima. Aktivnosti hrvatskih knjižnica u području zelene tranzicije doprinose osvješćivanju zajednice za odgovornost prema okolišu i održivost društva.

Knjižničarska profesija pred brojnim je izazovima koje donosi digitalna tranzicija što posebice zahtijeva redefiniranje knjižničarskih kompetencija u novom informacijskom dobu. Razmjena iskustava i dobre prakse u hrvatskim knjižnicama, ali i znanstveni doprinosi hrvatskom knjižničarstvu imaju dugu tradiciju u domaćim stručnim i znanstvenim publikacijama u području knjižničarstva i informacijskih znanosti. Hrvatsko knjižničarsko društvo u tom svojstvu teži dugotrajno očuvati razinu kvalitete svoje stručne i znanstvene publicistike ali učiniti pomake ka većoj dostupnosti stručnih i znanstvenih informacija knjižničarskim djelatnicima i u digitalnom okruženju. Vještine akademskog pisanja ključne su za održavanje kvalitete publikacija u izdanju Hrvatskoga knjižničarskog društva, ali i njihovom promoviranju i većoj vidljivosti u međunarodnoj stručnoj zajednici.

Trendovi najavljuju redefiniranje rada knjižnica i pristupa tradicionalnim i digitalnim knjižničnim zbirkama. Izgradnja knjižničnih zbirki u novim okolnostima temelji se na novim konceptima nabavne politike, otkupa i dostupnosti obveznog primjerka. Digitalizacija knjižničnih zbirki regulirana je novim autorsko-pravnim zakonodavnim okvirom kako bi se fondovi knjižnica učinili što dostupnijima u digitalnom okruženju. U tom svojstvu pred knjižnicama su brojne prilike ali i odgovornosti kako pristupiti digitalizaciji fondova i osiguravanju slobodnog pristupa digitaliziranoj građi. Informacije, podaci i publikacije sve više se povezuju kroz sustav otvorene znanosti i doprinose vidljivosti i dostupnosti u digitalnom okruženju. Mijenjaju se čitateljske navike korisnika i čitateljska kultura, a hrvatske knjižnice neprestano razvijaju različite pristupe i edukativne kampanje za promicanje dobrobiti čitanja i razvoj pismenosti.

Knjižnice u novom dobu se prilagođavaju i posebnim potrebama u zajednici. Suvremene društvene prilike, migracije stanovništva, zdravstvene krize i sl. pomiču granice knjižnične djelatnosti. Knjižnice se sve više prilagođavaju individualnim potrebama korisnika ali i zajednice s ciljem socijalne inkluzije, solidarnosti sa potrebitima u zajednici i pružanja različitih oblika stručne podrške za poboljšanje kvalitete života i opuštanja.

Oblici izlaganja:

Izlaganje
Panel rasprava - okrugli stol
Forumska rasprava
Radionica
Postersko izlaganje
Sponzorsko izlaganje

Terminski rokovi:

Rok za dostavu sažetaka: 31. srpnja 2022.

Obavijest o prihvaćenim radovima: 8. kolovoza 2022.

Radovi koji će biti prihvaćeni i održani mogu se pripremiti za objavu u Vjesniku bibliotekara Hrvatske (Q3). Autori se moraju pridržavati Smjernica za autore, a svi pristigli radovi prolaze recenzentski postupak.


Application form

Prijave izlaganja i postera

Autor/i
 
Vrsta
 

Podtema  
Naslov izlaganja
 
Sažetak
(do 800 znakova s razmacima)
 
Tehnološki zahtjevi
 

Računalo + LCD projektor
Internet veza
Zvuk
Ostalo:

Vrsta sudjelovanja   Online
Fizički
Ustanova
 
Adresa
 
Tel. / Faks
 
e-mail
 

 

 

Subtopics:

1. Digital Transformation and Green Transition

 • Cultural heritage in the digital environment: eCulture
 • Libraries as part of science and research infrastructure
 • Libraries in the implementation of sustainable development goals: green libraries

Panel discussion: IFLA's new organisational structure: reflections on national professional associations

Forum: Activities of the regional societies

2. The Librarian Profession under New Circumstances

 • Strategic and by-law professional framework: regulations, standards, status of the regulated profession
 • Library competences: the competency framework
 • Scholarly communication: scientific research methodology, scientific literacy
 • Communication channels: professional and scholarly journals in traditional and digital environment, advocacy programmes, campaigns

3. The Role of Libraries, the Power of the Written Word and the Development of Reading Culture

 • Building library collections under new circumstances: acquisition, purchase, deposit copy
 • Copyright in the digital environment: releasing digitized works not available on the market and the role of the library community
 • The role of libraries in open science
 • Growth of the reading public

4. Concern for the Welfare Of Members and the Library Community

 • Library support programmes: for the well-being and promotion of wellness
 • Libraries and solidarity: collaboration, support, need groups
 • Library services for special user groups

The central theme of the 47th Assembly of the Croatian Library Association "Libraries Build New Worlds" announces key trends in the library profession and their implementation in the Croatian library system. In this context, the aim is to stir a broader professional discussion on the current activities in the digital transformation of Croatian libraries and library collections, as well as on the development of "new age" library services, intended for different user groups. The issue of accessibility and diversity of digital collections has become imperative in times of crisis, when libraries are unable to provide safe access to materials in the physical space for all potential users. The activities of Croatian libraries in the field of green transition contribute to raising community awareness of environmental responsibility and sustainability of society.

The library profession faces several challenges arising from the digital transformation. These challenges require, above all, a redefinition of library competences in the new information age. The exchange of experiences and best practises, as well as scientific contributions to Croatian librarianship have a long publishing tradition in Croatia, both in professional and scientific publications in the field of librarianship and information sciences. In this capacity, the Croatian Library Association strives to continuously maintain the quality level of its professional and scientific publications. Moreover, shifts towards greater availability of professional and scientific information to librarians in the digital environment need to be made. Academic writing skills are crucial for maintaining the quality of the Croatian Library Association publications, but also for their promotion and greater visibility in the international professional community.

Trends in librarianship indicate a redefinition of library practices and access to both traditional and digital library collections. The development of library collections under new conditions is based on new concepts of acquisition and deposit copy policies. Digitisation of library collections is governed by new copyright legislation to make library collections as accessible as possible in the digital environment. In this capacity, libraries have numerous opportunities, but also responsibilities, in how they approach the digitisation of collections and ensure open access to digitised materials. Information, data and publications are progressively being connected through the open science system and they contribute to the visibility and accessibility in the digital environment. Users' reading habits and reading culture are changing, and Croatian libraries are continuously developing various approaches and educational campaigns to promote reading well-being and literacy development.

The libraries of the new age also adapt to the specific needs of the community. Today's social conditions, population migrations, health crises, etc. are pushing the boundaries of library activities. Libraries are increasingly adapting to the individual needs of users and the community, with the aim of social inclusion, solidarity with community needs and the provision of various forms of professional support to improve quality of life and leisure activities.

Abstract submission form


PRESENTATION FORMATS:

Izlaganje / Presentation
Panel rasprava - okrugli stol / Panel discussion
Forumska rasprava / Forum discussion
Radionica / Workshop
Postersko izlaganje / Poster presentation
Sponzorsko izlaganje / Sponor presentation

 

DUE DATES:

Abstract submission deadline: 31st July 2022

Confirmation of acceptance: 8th August 2022

 

- -
- - -
- -
  terms of use  |   editorial board  |   webmaster  |   copyright © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -