Naslovnica
EU portali
E-dokumenti, e-knjige, e-bilteni
Pojmovnici o EU
Pitanja i odgovori
Osnovni linkovi
Arhiva programa
Kontakt

 
 
  O programu

Naziv programa

Informacije o Europskoj uniji u narodnim knjižnicama

Udruge partneri u programu

Hrvatsko knjižničarsko društvo
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb
tel./faks: (01) 6159 320
Predsjednica: Zdenka Sviben
Voditeljica programa: Alemka Belan-Simić

Društvo bibliotekara Istre
Sveučilišna knjižnica u Puli, Herkulov prilaz 1, 52100 Pula
tel.: (052) 213 888, faks: (052) 214 603
Predsjednica i osoba odgovorna za program: Nela Načinović

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
Narodna knjižnica "Petar Preradović", Trg Eugena Kvaternika 11, 43000 Bjelovar
tel./faks: (043) 243 624
Predsjednik i osoba odgovorna za program: Ilija Pejić

Društvo knjižničara Split

Sveučilišna knjižnica u Splitu, Zagrebačka 2, 21000 Split
tel.: (021) 361 231(loc.118)
Predsjednica i osoba odgovorna za program: Mihaela Kovačić

Društvo knjižničara Zadar
Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11 b, 23000 Zadar
tel.: (023) 301 103, faks: (023) 315 857
Predsjednica: Martina Dragija-Ivanović
Osoba odgovorna za program: Dajana Brunac

Knjižničarsko društvo Dubrovnik
Dubrovačke knjižnice, Narodna knjižnica Grad, Od Puča 6; 20000 Dubrovnik
tel.: (020) 323 911
Predsjednik i osoba odgovorna za program: Nikša Matić

Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije
OŠ Donja Stubica - Knjižnica, Toplička cesta 27, 49240 Donja Stubica
tel.: (049) 286 201
Predsjednica i osoba odgovorna za program: Danica Pelko

Knjižničarsko društvo Rijeka
Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1, 51000 Rijeka
tel.: (051) 336 911, faks: (051) 332 006
Predsjednica: Ivana Vladilo
Osoba odgovorna za program: Nikolina Papić

Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije
Narodna knjižnica i čitaonica Sisak - Centralni odjel, Rimska bb, 44000 Sisak
tel.: (044) 521 803, faks: (044) 521 527
Predsjednica i osoba odgovorna za program: Vesna Ivanković

Knjižničarsko društvo Varaždinske županije
Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović", Trg slobode 8a, 42000 Varaždin
tel.: (042) 212 766, faks: (042) 212 767
Predsjednik i osoba odgovorna za program: Željan Čeč

Zagrebačko knjižničarsko društvo
Knjižnice grada Zagreba, Starčevićev trg 6, 10000 Zagreb
tel.: (01) 4572 087, faks: (01) 4572 087
Predsjednica i osoba odgovorna za program: Dunja Marija Gabrijel

Nizozemsko udruženje narodnih knjižnica (NPLA)
Grote Markstraat 43, Den Haag, Postbus 16146, 2500 BC Den Haag, The Netherlands
tel.: + 31 70 309 01 00, faks: + 31 70 309 02 00
Predsjednik: Jan-Ewout van den Putten
Osoba odgovorna za program: dr. sc. Marian Koren

Opis programa

Službene publikacije državnih tijela, tijela državne uprave i tijela lokalne uprave i samouprave prijeko su potreban izvor informacija svakom građaninu u svakodnevnom životu i radu. Stoga službene publikacije moraju biti sastavnim dijelom fonda narodnih knjižnica u skladu sa specifičnim potrebama stanovništva kojima knjižnica služi. Zato je potrebno da knjižnice prate potrebe svojih korisnika za službenim publikacijama u tiskanom i elektroničkom obliku.

Obzirom na nastojanja Republike Hrvatske na približavanju zemlje članstvu u Europskoj uniji i na prilagodbi njezina zakonodavstva pravnoj stečevini Zajednice (acquis communautaire), kao i slijedom ciljeva zacrtanih u Komunikacijskoj strategiji za informiranje hrvatske javnosti o približavanju Republike Hrvatske europskim integracijama, koju je usvojila Vlada RH 2001. godine; novoj Komunikacijskoj strategiji za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo, koju je donio Hrvatski sabor 2006. godine; u skladu s UNESCO-ovim Manifestom za narodne knjižnice; smjernicama Vijeća Europe/EBLIDA-e o knjižničnom zakonodavstvu i politici u Europi, a vodeći računa o nacionalnoj strategiji razvitka iskazanoj u dokumentu Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću, predlažemo ovim projektom ostvarenje programa koji bi pridonio osposobljavanju djelatnika lokalnih knjižnica za pronalaženje, korištenje i daljnje širenje informacija o Europskoj uniji te na taj način kompetentno odgovaranje na upite lokalne zajednice vezane uz različita pitanja europskih integracijskih procesa. Kroz program bi se financijeri na državnoj i lokalnoj razini upozoravali na potrebu da narodne knjižnice postanu mjesta javnog pristupa umreženim informacijama za sve građane.

Trenutačno loša komunikacijska infrastruktura bila bi ovim projektom podignuta na razinu koja će knjižničarima na lokalnoj razini omogućiti daljnje širenje i korištenje znanja i vještina usvojenih tijekom pohađanja predavanja i radionica, dok bi pitanja upućena od strane korisnika tj. građana koja ne bi bili kadri sami riješiti na lokalnoj razini mogli uputiti mreži za pomoć pri pronalaženju ili korištenju specifičnog izvora informacija. Program obrazovanja djelatnika knjižnica o informacijskim izvorima EU-a obuhvatio bi organizaciju niza predavanja i radionica u lokalnim centrima (Zagreb, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, Pula, Osijek, Varaždin, Sisak i dr.) uz pomoć i sudjelovanje djelatnika tamošnjih knjižnica.

Osnovna zadaća programa je pružiti znanje najširoj populaciji o informacijskim izvorima EU-a putem dodatnog obrazovanja knjižničara u narodnim knjižnicama.

Ciljevi su:
 • proširiti znanje knjižničara iz narodnih knjižnica, kao "prvih linija" kulturnog i demokratskog razvoja društva, o Europskoj uniji i njenim informacijskim izvorima
 • pružiti obrazovanje koje promiče intelektualnu inicijativu i visoke knjižničarske standarde i priprema korisnike narodnih knjižnica za život i rad u zajednici prema europskim standardima
 • doprinijeti razvoju narodnih knjižnica kao informacijskih centara gdje se lokalnoj zajednici pruža obrazovanje o europskim informacijama i konkretne informacije o Europskoj uniji iz područja od interesa za pojedine regije Republike Hrvatske
 • poticati putem mreže narodnih knjižnica kulturu inspiracije, inovacije i hrabrost da se radi na promjenama u smjeru partnerskog života u europskoj, multikulturalnoj obitelji
U uvodnom dijelu predviđena su predavanja o službenim publikacijama institucija EU-a i izdavačkoj politici Ureda za službene publikacije iz Luxembourga. Također je predviđen uvod u izvore europskoga prava što će kasnije olakšati snalaženje u pretraživanju i korištenju pravnih baza podataka EU-a. Obradile bi se sljedeće tematske cjeline:
 • Ljudska prava kao politika Europske unije
 • Razvitak ideje o ljudskim pravima
 • Međunarodni dokumenti o ljudskim pravima
 • Sloboda izražavanja i slobodan pristup informacijama kao temeljna odgovornost knjižničarske struke
 • Rad IFLA-e (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) i EBLIDA-e (Europski ured knjižničarskih, informacijskih i dokumentacijskih udruga)
 • Smjernice Vijeća Europe o knjižničnom zakonodavstvu i politici u Europi
 • Knjižnice u informacijskom društvu: pomoć u uključivanju stanovništva u društvo
 • Knjižnice kao mjesta javnog pristupa i društveni forumi
 • Suradnja knjižnica s drugim javnim ustanovama i nevladinim udrugama
Radionice pod nazivom Europska unija na internetu pružile bi polaznicima mogućnost upoznavanja temeljnih službenih izvora informacija o EU dostupnih putem interneta, ali i pregled informacijskih izvora relevantnih za specifična područja. U pripremi dijela radionica koji bi obrađivao specifične informacije koristila bi ranije provedena anketa među potencijalnim sudionicima u kojoj bi izrazili svoje pojedinačne interese temeljem kojih bi se nastojali profilirati jedan dio radionica.

Radionice - tematske cjeline

 1. Informacijska politika i informacijske mreže EU-a - pregled informacijske politike Unije od ranih 1960-tih do danas, poteškoće i planirana rješenja; pregled informacijskih mreža EU-a koje djeluju u EU i izvan nje; pregled informacijskih centara EU-a koji djeluju u RH i opis njihove djelatnosti te raspoloživosti.
  način rada: predavanje i prezentacija, prikaz web stranica pojedinih centara;
  trajanje: 20 minuta
 2. Službene publikacije EU-a - detaljno obrađeni izvori europskoga prava - Službeni list EU-a, sudska praksa Europskoga suda; dokumenti koje objavljuju pojedine institucije - Vijeće EU-a, Komisija i Parlament; pregled službenih izdanja ostalih tijela i agencija EU-a, (podrazumijeva pregled baza podataka relevantnih za brzo pronalaženje publikacija EU-a).
  način rada: prezentacija pojedinih izdanja u papirnatom obliku, prikaz elektroničkih verzija, pregled dostupnosti;
  trajanje: 40 minuta
 3. Europska unija - izvori općih informacija - kako pronaći informacije o institucijama, politikama i aktivnostima EU-a - prikaz i pregled raspoloživih izvora informacija.
  način rada: izravan pristup web stranicama i njihova obrada;
  trajanje: 40 minuta
 4. Kako koristiti pravne i druge baze podataka - obrada najvažnijih izvora informacija o pravu EU-a - EUR-Lex i CELEX, Pre-Lex i OEIL Legislative Observatory.
  način rada: prikaz pojedine baze podataka, opis sadržaja, mogućnosti pretraživanja i nedostataka; rješavanje pripremljenih zadataka koji se odnose na obrađene teme; zajednička provjera rezultata;
  trajanje prikaza: 90 minuta;
  trajanje samostalnog rada i rješavanja pripremljenih zadataka: 90 minuta
 5. Kako pratiti vijesti i aktualna događanja u EU - pregled izvora koji olakšavaju praćenje aktivnosti EU-a na različitim područjima.
  trajanje prikaza: 20 minuta;
  trajanje samostalnog rada: 20 minuta
 6. Europska unija u Hrvatskoj - tijela koja u RH pružaju informacije o EU ili nude on-line pristup strukturiranim izvorima podataka.
  način rada: prikaz pojedine baze podataka, opis sadržaja, mogućnosti pretraživanja i nedostataka; rješavanje pripremljenih zadataka koji se odnose na obrađene teme; zajednička provjera rezultata;
  trajanje prikaza: 30 minuta;
  trajanje samostalnog rada i rješavanja pripremljenih zadataka: 90 minuta
Za polaznike će biti pripremljeni dodatni edukacijski materijali u papirnatom i elektroničkom obliku.

Predviđeni početak i završetak provedbe programa

1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2007.

Područje provedbe programa

Republika Hrvatska, sve županije

Voditeljice programa

1. siječnja 2005. - 30. lipnja 2006.
mr. sc. Žaneta Baršić Schneider

1. srpnja 2006. -
Alemka Belan Simić,
viša knjižničarka, diplomirala sociologiju i etnologiju (1978.) te dvogodišnji studij bibliotekarstva (1990.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1979. zaposlena je u Knjižnicama grada Zagreba, od 1998. godine voditeljica Zbirke BDI (Bibliotekarstvo-Dokumentacija-Informacija). Objavila više bibliografija i nekoliko stručnih radova s različitih područja knjižničarstva; članica uredništva Vjesnika bibliotekara Hrvatske od 1996.-2003. godine; s A.Horvat uredila je tematski broj Vjesnika bibliotekara Hrvatske Slobodan pristup informacijama, 43, 3(2000) te zbornike radova s okruglih stolova o slobodnom pristupu informacijama Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka (Zagreb, 2002) i Slobodan pristup informacijama : 2. i 3. okrugli stol (Zagreb, 2004); urednica struke bibliotekarstvo u Hrvatskoj enciklopediji te Općoj i nacionalnoj enciklopediji. Od 1998. godine članica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja HKD-a (predsjednica od 2000. do 2002); od 2002.-2006. predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva; od 2003.-2006. članica Hrvatskoga knjižničnog vijeća. Sudjelovala je u izradi nekoliko dokumenata kojima je Hrvatsko knjižničarsko društvo iskazalo svoje zalaganje za zastupanje prava na slobodan i jednak pristup informacijama za sve, poput Izjave o slobodnom pristupu informacijama (1998), Etičkog kodeksa HKD-a (2002) i izjave Javnost ima pravo znati (2003). Uključila je Hrvatsko knjižničarsko društvo u koaliciju nevladinih udruga koje su inicirale izradu i donošenje Zakona o pravu na pristup informacijama i uvela ga među aktivne sudionike civilnog sektora u društvu. Sudjelovala u prijavljivanju i izvođenju projekta Slobodan pristup informacijama u službi razvitka demokracije koji je financirao Vladin ured za udruge 2003. godine.

Izvoditeljice programa

mr. sc. Žaneta Baršić Schneider,
knjižničarska savjetnica, magistar informacijskih znanosti, specijalist za područje službenih publikacija i državnih javnih informacijskih izvora, voditeljica Odjela službene dokumentacije Republike Hrvatske HIDRA-e, urednica serijskih publikacija Katalog službenih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske, Republika Hrvatska-mali vodič, Političke stranke u Republici Hrvatskoj. Prijašnji poslovi - u timu osnivača i predsjednica Komisije za službene publikacije i državne informacije i predsjednica Stručnog odbora HKD-a, informacijski specijalist Zbirke službenih publikacija međunarodnih organizacija i stranih država u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, voditeljica mreže narodnih knjižnica Samobor, članica grupe eksperata Vijeća Europe o pravu na dostupnost informacija u posjedu tijela vlasti, projekt Pojmovnik Eurovoc Europske unije - hrvatska verzija, predavač na poslijediplomskom studiju na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala na temu depozitara službenih publikacija međunarodnih organizacija.

mr. Aleksandra Čar,
od siječnja 2007. Aleksandra je stručni suradnik Biblioteke Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2006. godine bila je član konzultantskog tima Agencije Premisa kao voditeljica projekta potpore implementaciji Komunikacijske strategije Europske komisije za proširenje u Hrvatskoj (uključujući uspostavu Informacijskog centra Europske unije). Do tada je bila voditeljica Europskoga dokumentacijskoga centra pri Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, gdje je zajedno s timom suradnika krajem 2004. pokrenula EnterEurope - najveći hrvatski web portal posvećen Europskoj uniji. Kao urednica portala EnterEurope i voditeljica Europskog dokumentacijskog centra organizirala je ciklus radionica Pravo EU na Internetu te redovite godišnje seminare posvećene informacijskoj politici EU-a. Europsko informacijsko udruženje (European Information Association - EIA) sa sjedištem u Velikoj Britaniji kao jedna od najistaknutijih stručnih organizacija u području europske dokumentacije i informiranja, dodijelilo joj je početkom 2006. nagradu Helen Greer za izuzetan doprinos u informiranju o EU. Magistrirala je na poslijediplomskom europskom stručnom studiju u organizaciji Université Panthéon Assas - Paris II i Sveučilišta u Zagrebu; 2002. godine završila program /New Information and Communication Technologies in Civil Service /na francuskoj Visokoj školi za javnu upravu /(Ecole Nationale d'Administration /- ENA), Pariz, Francuska; 1999. je pohađala program obrazovanja namijenjen informacijskim specijalistima na Asser Instituut u Den Haagu.)

dr. sc. Aleksandra Horvat,
redovni je profesor na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i predstojnica Katedre za bibliotekarstvo. Predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva od 1992. do 1994., urednica glasila HKD Novosti od 1994. do 2000. Od 1997. do 2004. članica IFLA/FAIFE. Od 1998. do 2001. predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu govora Hrvatskoga knjižničarskog društva. Od 2001. do 2006. sudjelovala je u organizaciji šest međunarodnih okruglih stolova o slobodnom pristupu informacijama. Voditeljica projekta Slobodan pristup informacijama u službi razvitka demokracije, koji je 2003. financirao Vladin ured za udruge. Članica Projektnog tima koji je utemeljio i organizirao Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

dr. sc. Marian Koren,
voditeljica je Odjela za istraživanje i međunarodne poslove u Nizozemskom udruženju narodnih knjižnica u Haagu (NPLA). Članica je Glavnog odbora IFLA-e. Studirala je nizozemski jezik i književnost i međunarodno pravo na Sveučilištu u Utrechtu, specijaliziravši se za ljudska prava na Sveučilištu u Strasbourgu. Studirala je i švedski jezik i književnost i dječju književnost na Sveučilištima u Amsterdamu, Uppsali i Stockholmu. Doktorat je obranila na Sveučilištu u Amsterdamu. Zadnjih dvadeset godina radi u NPLA-u. Objavljuje radove u brojnim časopisima. Kao gost predavač predaje na više sveučilišta i obrazovnih ustanova. Kao voditelj Zavoda za istraživanja i međunarodne odnose nastavlja razrađivati istraživanja koja je predstavila u knjizi Tell me! The Right of the Child to Information (NPLA, Haag, 1996.). Koordinator je za info-punktove EU-a u narodnim knjižnicama u Nizozemskoj.

Blaženka Peradenić-Kotur,
viši knjižničar, diplomirani politolog, na poslijediplomskom je studiju Hrvatska i Europa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Voditeljica Zbirke službenih publikacija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, informacijski specijalist za područje službenih publikacija i baza podataka međunarodnih organizacija, stranih država i informacijskih izvora Republike Hrvatske, predavač u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara Hrvatske. Dugogodišnji član Hrvatskoga knjižničarskog društva, obnašatelj brojnih dužnosti, od 1996. do 2000. godine predsjednica Komisije za državne informacije i službene publikacije, organizator više međunarodnih stručnih skupova.

Snježana Ramljak,
prof. komparativne književnosti i povijesti, na poslijediplomskom je studiju Hrvatska i Europa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 1998. zaposlena je u knjižnici Hrvatskoga sabora kao knjižničar - savjetnik u Stručnoj službi Sabora. Radi na primjeni, održavanju i razvoju Pojmovnika Eurovoc, višejezičnog tezaurusa EU-a, koji se rabi za indeksiranje dokumenata objavljenih u Službenom listu Europske unije, kao i za pretraživanje pravnih baza podataka EU-a. Korespondent je i član radne skupine za Eurovoc pri Europskom parlamentu. Na godišnjim konferencijama za korisnike Eurovoca održanim 2004. i 2006. godine u Europskom parlamentu u Bruxellesu, održala je prezentacije u suradnji s članovima uredništva hrvatskoga izdanja Eurovoca o prijevodu i primjeni Eurovoca u Hrvatskoj. Izvršni je urednik hrvatskoga izdanja Pojmovnika Eurovoc te u suradnji s Hrvatskom informacijsko-dokumentacijskom referalnom agencijom (HIDRA) izrađuje Hrvatski dodatak Pojmovnika Eurovoc.

dr. sc. Ivanka Stričević,
od 1978. godine radi na dječjem odjelu Knjižnice Medveščak u Zagrebu, danas kao voditeljica knjižničnih usluga za djecu i mladež. Godine 1980. položila stručni ispit u knjižničarskoj struci te stekla zvanje višeg knjižničara prema tada važećem nazivlju u knjižničarskoj struci (danas zvanje knjižničar); 1986. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za pedagogiju; 1995. godine na istom odsjeku magistrirala te stekla zvanje magistra znanosti iz područja pedagogije; 2003. godine diplomirala bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta; 2006. godine na istom fakultetu obranila doktorsku disertaciju na temu Informacijske potrebe i čitateljski interesi mladeži u narodnoj knjižnici. Bila je predsjednica Komisije za dječje knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva od 1999. do 2006. godine, a od 2003. godine je predsjednica međunarodne IFLA-ine Sekcije knjižnica za djecu i mladež. Od 1995. do 2006. godine dopredsjednica je Hrvatskoga čitateljskog društva i urednica izdanja Društva, članica Međunarodne čitateljske udruge i Američkog knjižničarskog društva, predstavnica Hrvatske u Međunarodnom udruženju igroteka i igraonica od 1990. godine, članica Odbora Nacionalne sekcije IBBY-a (Međunarodnog vijeća za dječju knjigu i knjige za mladež) od 1995. godine, te suradnica UNESCO-ovog Odjela za informacije (UNAL). Predavač je u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara od njegova osnutka, od 2001./2002. godine kao vanjski suradnik predaje kolegij Dječje knjižnice na Izvanrednom studiju bibliotekarstva Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2005./2006. godine na redovnom studiju Odsjeka za pedagogiju FF u Zagrebu kao vanjski suradnik predaje na kolegiju Obiteljska pedagogija. Članica je projektnog tima na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku od 2002. godine, voditeljica projekta HKD-a Čitajmo im od najranije dobi od 2004. godine i suradnica na projektu HKD-a Informacije o Europskoj uniji od 2005. godine. Radove iz područja knjižničarstva za djecu i mladež, čitanja, pismenosti, razvojnih prava djeteta, izvanobiteljskog odgoja i suradnje s roditeljima objavljuje u znanstvenim i stručnim časopisima. Koautorica je nekoliko studija i knjiga, recenzentica brojnih članaka i publikacija, te urednica publikacija s temom čitanja, pismenosti i knjižničarstva za djecu i mladež.

dr. sc. Daniela Živković,
izvanredni je profesor na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i predstojnica Katedre za knjigu i nakladništvo. Autor je knjiga: The Electronic Book (2005), Elektronička knjiga (2001), Matija Smodek: professor i bibliotekar akademički (2001), Croatian Book and Music Publishers 1997/98: directory. Članica je Hrvatskog knjižničarskog društva (tajnica: 1986-1989, 1992-1994), IFLA Committee on Copyright and Legal Matters i Hrvatskog društva za autorsko pravo. Pokretač je projekta Vijeća Europe Katalog knjiga na prodaju (Books-In-Print) za Hrvatsku. Članica je Pregovaračke skupine za pristup Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 25 Znanost i istraživanje.

Broj volontera koji sudjeluju u provedbi programa

30

Broj zaposlenih osoba svake pojedine udruge-partnera koji sudjeluju u provedbi programa

Hrvatsko knjižničarsko društvo ima stalno zaposlenu poslovnu tajnicu, Tinu Matošević, dipl. upravnu pravnicu, te Jadranku Ševo, knjigovodstvenu referenticu, dok ostale udruge iz Hrvatske nemaju stalno zaposlene osobe.
Za potrebe provođenja programa Hrvatsko knjižničarsko društvo zaposlilo je tajnicu na određeno vrijeme Sanju Žunić, apsolventicu pedagogije i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Stručni suradnici/suradnice iz Hrvatske

Edita Bačić
mr. sc. Boris Badurina
Zdenka Sviben
dr. sc. Vesna Turčin

Stručni suradnici/suradnice iz inozemstva

dr. sc. Marian Koren, Nizozemska
dr. sc. Silva Novljan, Slovenija

Metode i vrste aktivnosti kojima će se program provesti

Program će se provoditi kroz izlaganja, okrugle stolove i radionice te raspravište, a za evaluaciju će se koristiti metoda anketnog ispitivanja.
U svakoj će županiji za predstavnike lokalne uprave i knjižničare biti organizirano uvodno izlaganje i radionica. Radionice podrazumijevaju uporabu osobnih računala (predviđeno je da svaki polaznik ima mogućnost samostalnoga rada i korištenja informacijskih izvora obrađenih u pojedinom dijelu radionice, no to ovisi o uvjetima i tehničkoj opremljenosti lokalnih knjižnica ili drugih prostora predviđenih za održavanje ovih radionica). U samoj prezentaciji koristit će se projektor za prikaz slike s ekrana na platnu. Pristup pojedinim stranicama polaznicima će biti olakšan korištenjem unaprijed pripremljenih dokumenata u html formatu s pohranjenim vezama na vanjske izvore u strukturiranom prikazu. Za lakše praćenje radionica biti će pripremljeni tiskani materijali sa zadacima.
Za nastavak suradnje nakon održanih radionica organizirat će se raspravište na mrežnim stranicama Društva.

Kratak opis iskustava

Hrvatsko knjižničarsko društvo osnovano je 1940. Njegove sekcije, komisije i radne grupe u koje su uključeni stručnjaci iz svih područja knjižničarstva i svih dijelova Hrvatske, dugi niz godina uspješno organizira brojne stručne skupove, provodi projekte te objavljuje zbornike radova sa stručnih skupova i prijevode IFLA-inih i drugih publikacija zastupajući prava korisnika knjižničnih usluga i službi na slobodan i jednak pristup građi i informacijama, promičući opću pismenost te širenje svijesti o potrebi čuvanja kulturne baštine, razvijajući hrvatsko knjižničarstvo kao i otvoreno i demokratsko društvo u kome knjižnice, posebno narodne postaju informativni, kulturni i obrazovni centri lokalne zajednice.

Hrvatsko knjižničarsko društvo je u prosincu 2001. organiziralo okrugli stol Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka (više od 100 sudionika, objavljen zbornik radova), u prosincu 2002. okrugli stol Slobodan pristup službenim informacijama (više od 100 sudionika, zbornik radova u pripremi), a u prosincu 2003. Slobodan pristup informacijama za sve (80-ak sudionika, zbornik radova u pripremi). HKD je član koalicije Javnost ima pravo znati i aktivno je sudjelovalo u akciji za donošenje Zakona o pravu na pristup informacijama. O svojim aktivnostima Društvo obavještava knjižničarsku i širu zajednicu putem svojih publikacija te mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva (www.hkdrustvo.hr).

Hrvatsko knjižničarsko društvo je tijekom 2003. godine provelo dva projekta odobrena od Ureda za udruge Vlade RH:
 1. Slobodan pristup informacijama u službi razvoja demokracije
 2. Zaštita starih hrvatskih novina
U 2004. odobrena su tri projekta:
 1. Knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama - utvrđivanje problema čitanja i pisanja kod osoba s izrečenim odgojnim mjerama u Republici Hrvatskoj - odobren od Ureda za ljudska prava RH
 2. Čitajmo im od najranije dobi
 3. Školske knjižnice u svjetlu IFLA-inih smjernica - odobrio Ured za obrazovanje Grada Zagreba
Prijavljena su još dva programa na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te očekujemo rezultate.
HKD je pobratimljeno s Nizozemskim udruženjem narodnih knjižnica (NPLA), čiji je predsjednik gospodin Jan-Ewout van den Putten predsjednik EBLIDA-e.

Društvo bibliotekara Istre osnovano je 1955. godine, a danas okuplja 50-ak članova, stručnih djelatnika Sveučilišne knjižnice u Puli te školskih, narodnih, specijalnih, spomeničkih i visokoškolskih knjižnica s područja Istarske županije. Društvo nastoji utjecati na društvene i političke institucije poradi poboljšanja položaja i opremljenosti knjižnica, sudjeluje i razmjenjuje iskustva s knjižničarima iz drugih regionalnih društava kao i iz drugih država, zalaže se za stručno obrazovanje i potiče stručni rad svojih članova te u tu svrhu organizira predavanja i seminare, a javlja se i kao suizdavač stručnih publikacija s područja knjižničarstva. Od 2002. godine organizira Vikend knjižničara u okviru Sajma knjige u Istri. Program rada DBI sufinanciraju uprave nekoliko istarskih gradova.

Društvo knjižničara Zadar osnovano je 1949. godine i danas okuplja oko 60 knjižničara s područja Zadarske županije. U razdoblju od 1975. do 1982. godine Društvo je promičući kulturnu baštinu Zadra objavilo nekoliko serija razglednica s motivima starog Zadra i njegove vrijedne književne građe, a 1985. godine je u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom bibliotekom u Zagrebu objavilo knjigu Šime Jurića Inkunabule u zadarskim knjižnicama. Društvo vode mladi i agilni knjižničari koji uređuju zanimljive i aktualne mrežne stranice (www.dkz.hr).

Društvo knjižničara u Splitu osnovano je 1950. godine, i danas djeluje na području srednje Dalmacije te okuplja 30-ak knjižničara iz svih vrsta knjižnica. Sjedište Društva je u Splitu. U svom se radu sve više okreće i široj javnosti. Tako 1999. godine, po prvi put u Hrvatskoj organizira svojevrstan sajam svih knjižnica grada Splita pod nazivom Dani splitskih knjižnic@, koje postaje tradicionalno godišnje okupljanje knjižničara i prilika za promociju gradskih knjižnica. Godine 2000. Društvo je osnovalo Klub prijatelja splitskih knjižnica. Društvo je 1988. godine pokrenulo Glasnik Društva bibliotekara u Splitu (1990-), stručni časopis koji obrađuje teme iz knjižničarstva, kulture i kulturne povijesti Splita, te prati rad Društva.

Knjižničarsko društvo Dubrovnik djeluje od 1949. godine, okuplja oko 40 knjižničara iz narodnih, školskih, fakultetskih, općeznanstvenih i specijalnih knjižnica s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Aktivnim sudjelovanjem na sastancima i skupovima kod nas i u svijetu, kao i organizacijom stručnih predavanja, izložaba i skupova, pridonosi razvoju regionalnog i nacionalnog knjižničarstva. Djelujući kroz tri sekcije, za znanstvene, narodne i školske knjižnice, a u skladu s postavljenim ciljevima, od kojih je najvažniji stalno stručno usavršavanje, Društvo kontinuirano priređuje seminare, kolokvije, izložbe i predavanja. Godine 1997. Društvo je u suradnji s drugim ustanovama i udruženjima koja su svojim radom vezana uz knjigu, organiziralo multimedijsku sedmodnevnu manifestaciju Tjedan knjige. Predsjednica društva član je odbora IFLA/FAIFE.

Knjižničarsko društvo Rijeka osnovano je 1950. i danas okuplja više od 60 knjižničara iz knjižnica Primorsko-goranske županije. Društvo organizira brojne domaće i međunarodne skupove, a potaknulo je i suradnju s udrugama manjinskih zajednica na svom području. Od 2002. godine Društvo uređuje aktualne i zanimljive mrežne stranice (www.kdr.hr).

Knjižničarsko društva Sisačko-moslavačke županije djeluje od 1975. godine okupljajući knjižničare iz narodnih, školskih i drugih vrsta knjižnica na području Sisačko-moslavačke županije. Danas Društvo ima oko 90 članova koji aktivno sudjeluju u promidžbi knjižničarske djelatnosti u cijeloj županiji. Organizira predavanja i projekte; 2003. u suradnji s Matičnom službom Narodne knjižnice i čitaonice Sisak i HKD-om pomoglo provedbu projekta Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Knjižničarsko društvo Varaždinske županije osnovano je 1949. godine, a danas okuplja 27 knjižničara iz svoje županije. Društvo je aktivno sudjelovalo u organizaciji više domaćih i međunarodnih skupova. U povodu proslave 160. obljetnice varaždinske Gradske knjižnice sudjelovalo je, zajedno s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Metel Ožegović i Hrvatskim knjižničarskim društvom u organizaciji međunarodnog savjetovanja Knjižnice europskih gradova u 21. stoljeću, Varaždin, od 4. do 7. studenoga 1998. godine, te u objavljivanju zbornika radova.

Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije osnovano je 1998. godine i danas okuplja 20-ak knjižničnih djelatnika iz narodnih i školskih knjižnica. Godine 1999. u svoje je članstvo uključilo Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine Kajkavijana.

Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) djeluje od 1963. godine, a danas okuplja oko 440 knjižničara s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Njegovi članovi sudjeluju u radu brojnih međunarodnih udruga, članovi su stručnih sekcija i odbora IFLA-e, IRA-e, IBBY-a i dr. ZKD je krajem 2003. pokrenuo svoje glasilo Novi uvez.

Nizozemsko udruženje narodnih knjižnica (NPLA) osnovano je 1972. godine, okuplja 500 narodnih knjižnica. Udruženje razvija programe: knjižnične potpore školskim knjižnicama i obrazovnim ustanovama, za promoviranje čitanja i pismenosti, za informacijsku politiku, za imigrante i za knjižnično podučavanje i permanentno obrazovanje. Udruženje je razvilo i održava nacionalnu medijsku zbirku za posebne usluge emigrantima, etničkim manjinama i izbjeglicama/azilantima. Udruženje izdaje polumjesečnik Bibliotheek.

Korisnici obuhvaćeni programom, njihov broj i struktura

Knjižničari narodnih knjižnica u RH te predstavnici lokalne uprave i samouprave.

Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog programa

Provedbom predloženoga programa ostvarilo bi se nekoliko ciljeva:
 • knjižničari u lokalnim zajednicama bili bi ponajprije familijarizirani s izvorima o EU iz Europske unije i Republike Hrvatske vezano uz Europsku uniju a potom i osposobljeni pronaći i kompetentno koristiti obrađene izvore informacija; kao posrednici između svojih korisnika (građana) i same informacije
 • knjižničari bi preuzeli ulogu onoga koji širi i dalje prenosi znanje o Europskoj uniji te bi na taj način multiplicirali stečeno znanje
 • uspostavom spomenute informacijske mreže knjižničara i djelatnika informacijskih centara u RH korištenjem interneta kao sredstva komunikacije nastavili bi se pozitivni učinci sudjelovanja u radionicama te bi se omogućila razmjena informacija o EU kao i brže i lakše rješavanje složenijih upita građana
 • tehnička opremljenost lokalnih knjižnica bila bi podignuta na višu razinu tj. onu koja bi osigurala nastavak korištenja stečenih znanja (knjižnicama bi bila osigurana nabavka dodatne IT opreme)

Dinamika programa

Program će se početi provoditi od 1. siječnja 2005. a završni rezultati evaluacije obraditi će se do 31.prosinca 2007.

2005. će se održati:
 • inicijalni skup i radionica (2 dana) za voditelje 19 matičnih službi županijskih narodnih knjižnica
 • cjelodnevna radionica u Puli za predstavnike 11 narodnih knjižnica s područja Istarske županije
 • cjelodnevna radionica u Rijeci za predstavnike 20 narodnih knjižnica s područja Primorsko-goranske županije i 2 s Ličko-senjske županije
 • cjelodnevna radionica u Zadru za predstavnike 8 narodnih knjižnica s područja Zadarske županije i 7 narodnih knjižnica s područja Šibensko-kninske županije
 • 2 cjelodnevne radionice u Splitu za predstavnike 31 narodne knjižnice s područja Splitsko-dalmatinske županije
 • cjelodnevna radionica za predstavnike 11 narodnih knjižnica s područja Dubrovačko-neretvanske županije
 • petodnevna edukacija i obilazak nizozemskih narodnih knjižnica za 6 predstavnika matičnih županijskih narodnih knjižnica
2006. će se održati:
 • cjelodnevna radionica u Bjelovaru za predstavnike 3 narodne knjižnice s područja Koprivničko-križevačke i 7 narodnih knjižnica Bjelovarsko-bilogorske županije
 • cjelodnevna radionica u Krapini za predstavnike 13 narodnih knjižnica Krapinsko-zagorske županije
 • cjelodnevna radionica u Sisku za predstavnike 17 narodnih knjižnica na području Sisačko-moslavačke županije
 • cjelodnevna radionica u Varaždinu za predstavnike 4 narodne knjižnice s područja Varaždinske i 6 narodnih knjižnica Međimurske županije
 • cjelodnevna radionica za predstavnike 10 narodnih knjižnica na području Zagrebačke županije
 • cjelodnevna radionica za predstavnike 5 središnjih i 9 područnih narodnih knjižnica s područja Grada Zagreba
 • petodnevna edukacija i obilazak nizozemskih narodnih knjižnica za 7 predstavnika matičnih županijskih narodnih knjižnica
2007. će se održati:
 • cjelodnevna radionica za predstavnike 7 narodnih knjižnica s područja Karlovačke županije i 4 s područja Ličko-senjske županije
 • cjelodnevna radionica za predstavnike 4 narodne knjižnice s područja Požeško-slavonske županije i 5 narodnih knjižnica s područja Virovitičko-podravske županije
 • cjelodnevna radionica za predstavnike 10 narodnih knjižnica s područja Osječko-baranjske županije
 • cjelodnevna radionica za predstavnike 7 narodnih knjižnica s područja Brodsko-posavske županije i 7 narodnih knjižnica s područja Vukovarsko-srijemske županije
 • petodnevna edukacija i obilazak nizozemskih narodnih knjižnica za 6 predstavnika matičnih županijskih narodnih knjižnica
 • dvodnevni evaluacijski skup u Zagrebu s međunarodnim sudjelovanjem za voditelje matičnih službi gdje će se dogovoriti i o budućim zajedničkim projektima iz područja koja pokriva Europska unija
Očekujemo da će lokalna uprava i samouprava prepoznati važnost osiguranja slobodnog pristupa internetu u knjižnicama za sve građane te da će dostatno financirati narodne knjižnice kao mjesna obrazovna, kulturna i informacijska središta. Također očekujemo da će povezane i umrežene knjižnice te obrazovani knjižničari pružati građanima informacije potrebne u vremenu uključivanja Hrvatske u Europsku uniju.

Informacije o programu, njegovim korisnicima i rezultatima

Program radionica bit će predstavljen u primjereno oblikovanim tiskanim materijalima. Za informiranje o programu radionica kao i za predstavljanje njihovih rezultata koristiti će se i internet. Kako narodne knjižnice imaju dobro razvijenu promotivnu aktivnost i suradnju s lokalnim glasilima, obavijesti će se davati putem sredstava javnog informiranja u regionalnim i lokalnim zajednicama. Udruge uključene u program o aktivnostima će izvještavati putem svojih mrežnih stranica te kroz svoja glasila.

Prijedlog samofinanciranja programa nakon isteka trogodišnje financijske potpore Zaklade

Kontinuirano obrazovanje iz područja informacija o Europskoj uniji za knjižničare u narodnim knjižnicama nastavit će se i po isteku trogodišnjeg programa putem mailing-liste za kontinuirano međusobno razmjenjivanje informacija.

Proširenje programa vezanog uz obrazovanje o Europskoj uniju u Centru za stalno usavršavanje knjižničara, kojega je jedan od osnivača Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Na koji način i kojim sadržajima predloženi program dopunjuje reformske programe sektorske prilagodbe sustavu EU koje provode nadležna tijela državne uprave

Predloženi program je usklađen s postavkama Komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o približavanju Republike Hrvatske europskim integracijama, koju je usvojila Vlada RH 2001. godine te s novom Komunikacijskom strategijom za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo, koju je donio Hrvatski sabor 2006. godine.

Ocjena rezultata (evaluacija)

Rezultati programa će se ocijeniti u skladu s:
 • evaluacijom radionica i programa u cijelosti od strane knjižničara (upitnik)
 • evaluacijom koju će dati korisnici knjižnica (upitnik)
 • analizom tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja u lokalnim zajednicama
 • zaključcima evaluacijskog skupa 2007. godine