naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Javni natječaj za prijam na radno mjesto Administrativni tajnik (26.08.2020)

Hrvatsko knjižničarsko društvo na temelju članka 21. Statuta Hrvatskog knjižničarskog društva te uz suglasnost Glavnog odbora (ur. broj: 82/20) od 25. kolovoza 2020., sukladno odredbama članka 41. Statuta Hrvatskog knjižničarskog društva od 18. rujna 2015. raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam na radno mjesto
Administrativni tajnik u Tajništvu administrativne službe Hrvatskog knjižničarskog društva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust).

Uvjeti:
• SSS/VŠS/VSS iz područja društveno-humanističkih znanosti,
• napredno poznavanje rada na računalu,
• poznavanje engleskog jezika,
• 1 godina radnog iskustva na administrativnim poslovima.

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:
- životopis s pregledom radnog iskustva
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika domovnice ili osobne iskaznice.

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva, i to isključivo preporučenom poštom na adresu: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.