- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Gradska knjižnica Poreč: javni poziv
Gradska knjižnica Poreč: javni poziv (19.02.2014)

Gradska knjižnica Poreč objavila je javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za jednog diplomiranog knjižničara u Gradskoj knjižnici Poreč.
Hrvatski zavod za zapošljavanje natječaj je objavio 18. veljače 2014. godine, a prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam (8) dana od dana  objave na adresu: Gradska knjižnica Poreč, Trg Marafor 3, 52440 Poreč, s naznakom “Stručno osposobljavanje za rad”.

KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2167-01-15-14-3
Poreč, 17. veljače 2014. godine
 

Temeljem članka 41. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice Poreč, a sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Poreč za 2014. godinu (KLASA: 112-01/14-01/01, UR. BROJ: 2167-01-15-14-1) donesenog 10. siječnja 2014. godine, ravnateljica Gradske knjižnice Poreč objavljuje
 

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Poreč

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u:
Gradsku knjižnicu Poreč:
1 polaznik, VSS - završen sveučilišni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja na radno mjesto diplomiranog knjižničara.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana, koje, osim što ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme, pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prava i obveze izabranih polaznika stručnog osposobljavanja i Gradske knjižnice Poreč bit će uređeni ugovorom. Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Polazniku osposobljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u iznosu od 1.600,00 kuna mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja. Po obavljenom stručnom osposobljavanju, osobe imaju pravo polaganja stručnog ispita za knjižnično osoblje, a troškove polaganja snosi Gradska knjižnica Poreč (za prvo polaganje).
Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Gradska knjižnica Poreč nije obvezna zaposliti polaznike nakon završenog osposobljavanja i položenog stručnog ispita.
U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti sljedeće:
 životopis,
 presliku osobne iskaznice,
 presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
 presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi,
 uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dokaz o prijavi u evidenciju
nezaposlenih),
 uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11), ne starije od 6 mjeseci.
Prilozi mogu biti u originalu ili preslikama koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati koji podnose prijavu za više radnih mjesta, trebaju u prijavi navesti za koja radna mjesta se prijavljuju i nisu obvezni priložiti višestruke priloge.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Gradska knjižnica Poreč nije dužna izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva, odnosno pojedinih radnih mjesta.
Kandidati koji budu odabrani, bit će predloženi Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju s onim kandidatima čije uključenje u program “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” odobri Zavod.
Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku od osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Gradska knjižnica Poreč, Trg Marafor 3, 52440 Poreč, s naznakom “Stručno osposobljavanje za rad”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Ovaj Poziv objavljuje se na web stranicama i oglasnim pločama Gradske knjižnice Poreč i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
dr.sc. Irides Zović, v.r.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -