Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

 • Autori koji predaju rad na objavu u Vjesniku bibliotekara Hrvatske jamče da su se prilikom pisanja rada pridržavali načela akademske čestitosti.
 • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u postupku recenzije pri nekom drugom časopisu. Ako je članak već objavljivan, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
 • Članak zadovoljava okvire oblikovanja zadane uputama autorima koje se mogu naći na stranici "O časopisu“
 • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word, ODT ili RTF formatu.
 • Svaka identifikacija autora je uklonjena iz rada (samo ukoliko prijavljujete rad koji treba proći kroz postupak recenzije i ukoliko želite anonimnu recenziju). Također, autorovo ime je uklonjeno iz svojstava dokumenta (do kojih se u Microsoft Wordu može doći preko preko izbornika Datoteka, Svojstva).
 • Ukoliko je rad nastao na temelju nekog ocjenskog rada (završnog, diplomskog, ili doktorskog) uz rad postoji i odgovarajuća napomena o naslovu rada, mentoru i sveučilištu na kojem je obranjen.

UPUTE AUTORIMA


Predaja priloga


Rukopisi stručnih i znanstvenih radova za objavu u časopisu Vjesnik bibliotekara Hrvatske predaju se kroz elektronički sustav za predaju radova na adresi http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh. Prilikom registracije u sustav autori se mole da dodaju svoj ORCID ID ako ga imaju. Uz radove treba dostaviti ime i prezime, stručno zvanje i točnu službenu adresu, uključujući i adresu elektroničke pošte te strukturirani sažetak rada (200-300 riječi) na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori su također obvezni navesti ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku te naslov rada i na engleskom jeziku. 


Uredništvo prima samo neobjavljene rukopise. Prijava rukopisa za objavljivanje istoznačna je s "Izjavom o autorstvu i autorskim pravima" prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03). Time autor jamči da poslani rad predstavlja njegov originalni rukopis, da ne krši autorska prava te strogo poštuje pravila znanstvene metodologije u pogledu citiranja tuđih izvora i navoda. Šaljući tekst za objavljivanje, autor prenosi pravo prvog objavljivanja rada na Izdavača časopisa i potvrđuje činjenicu da tekst nije bio ranije tiskan niti je pod razmatranjem za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.


Opseg rada, izgled i oprema rada. Minimalno 4000 i maksimalno 7000 riječi. U iznimnim slučajevima odlukom Urednika i/ili Uredništva moguće je odstupiti od ovog opsega. 


Strukturirani sažetak (200-300 riječi) treba sadržavati između 4-7 elemenata:


    Cilj (obavezno) / Purpose 
    Pristup/metodologija/dizajn (obavezno) / Approach/methodology/design 
    Rezultati (obavezno) / Findings 
    Ograničenja (ako je primjenjivo) / Research limitations/implications 
    Praktična primjena (ukoliko je primjenjivo) / Practical implications 
    Društveni značaj (ako je primjenjivo) / Social implications 
    Originalnost/vrijednost (obavezno) / Originality/value 


Ključne riječi: do pet ključnih riječi poredanih abecedno i odvojenih zarezom


Uređivanje teksta


Numeriranje poglavlja. Poglavlja u radu numeriraju se arapskim brojevima. 


Slike i tablice. Tablice i slike unutar teksta trebaju biti numerirane redoslijedom pojavljivanja. Svaka tablica i slika trebaju biti opisane na način da budu čitljive i izvan konteksta. Opisi tablica trebaju se nalaziti iznad tablice, a opisi slika trebaju biti ispod slike. Valja izbjegavati nazive graf, grafikon, fotografija, shema, dijagram i sl. te umjesto njih koristiti izraz 'slika', a vrstu istaknuti u opisu. Unutar dijela teksta koji se odnosi na pojedinu tablicu ili sliku potrebno je u zagradi navesti o kojoj se tablici ili slici radi. Npr. (Slika 1) ili (vidi Tablicu 2).


Izravni citati. Izravne citate u tekstu treba koristiti štedljivo, i samo kad je neophodno nužno iskazati neku misao riječima izvornog autora. Svi izravni citati trebaju u narativnom tekstu prvo biti najavljeni od strane autora priloga (treba pojasniti razloge odluke da se nešto direktno navede), te po završetku citata prokomentirani (pojasniti što je izvorni autor u tom citatu mislio reći). Citate koji iznose do 10-ak riječi treba navesti unutar teksta uobičajenim tipom slova i staviti u znakove navoda. Ukoliko je citat opsežniji, treba ga izdvojiti iz cjeline teksta kao poseban ulomak jednostrukog proreda (uvući lijevu i desnu marginu za 1 cm), manjom veličinom slova (11).


CITIRANJE: 


Bilješke pod tekstom: 


Vjesnik bibliotekara Hrvatske koristi sustav tekućih bibliografskih bilješki koje se navode ispod teksta na stranici (kao fusnote). U tekstu navedite brojku u superskriptu počevši od brojke 1 i numeraciju nastavite neprekinuto do kraja teksta. U bilješkama na dnu stranice (fusnotama) navedite pun bibliografski navod (referenciju) kad se pojavi prvi put. U slučaju da se određeni dio teksta temelji na više različitih izvora informacija oni se svi trebaju navesti samo u jednoj bilješci pod tekstom. Unutar te bilješke izvore treba odvojiti znakom interpunkcije točka-zarez (;), te izrazima poput "Također i"). Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega citirate stavite oznaku “Navedeno djelo” ili “Nav. dj.”, popraćenu brojem stranice s koje ste navod preuzeli ili oznakom za stranice (od-do) ako ste kompilirali ili komentirali veći dio teksta citiranog autora (npr. Barbarić, A. Nav. dj., str. 5., ili Barbarić, A. Nav. dj., str. 5-8.). Oznaku “Isto” možete koristiti, ako se bilješke vezane uz određeno djelo navode jedna za drugom (npr. Isto, str. 8.). Ispred bilješke pod tekstom parafraziranog izvora stavlja se oznaka Usp. ili Vidi. 


Kod navođenja autorovog imena preporučuje se uporaba inicijala imena. 


Popis literature na kraju rada: 


Bibliografski navodi (referencije) trebaju biti navedeni kako slijedi:


ako publikacija sadrži djelo jednog, dva ili tri autora 1. McGarry, K. The changing context of information: an introductory analysis. 2nd ed. London: Library Association Publishing, 1993.

 2. Crawford, W.; M. Gorman. Future libraries: dreams, madness& reality. Chicago; London: American Library Association, 1995.

 3. Beaudiquez, M.; F. Bourdon; S. Zilhard. Management and use of name authority files – personal names, corporate bodies and uniform titles: evaluation and prospects. München: K. G. Saur, 1991.


– ako publikacija sadrži djelo do max 7 autora u popisu se literature navode svi autori (ne koriste se izrazi "et al", "i suradnici" i sl.). U slučaju da se navodi djelo s više od sedam autora, navodi se prvih sedam, a zatim s dopisuje izraz 'i suradnici'. 


        Anderson, C. J.; M. Glassman; R. B. McAfee; T. Pinelli. An investigation of factors affecting how engineers and scientists seek information. // Journal of Engineering and Technology Management 18(2001), 131-155. 


ako se navodi članak u časopisu ili zborniku 1. Davies, E. Learn by wire: managing network access to learning materials. // The Electronic Library 15, 3(1997), 205-214.

 2. Capurro, R. What is information science for?: a philosophical reflection. // Conceptions of library and information science: historical, empirical and theoretical perspectives / ed. by Pertti Vakkari and Blaise Cronin. London: Taylor Graham, 1992. Str. 82-96.


ako se navodi članak objavljen na elektroničkom mediju (daljinski dostupan rad) 1. International Institute for Electronic Library Research: the ELINOR Project. [citirano: 1999-05-11]. Dostupno na: http://ford.mk.dmu. ac.uk/Projects/ELINOR

 2. Political and religious leaders support Palestinian sovereignty over Jerusalem. // Eye on the negotiations. Palestine Liberation Organization, Negotiations Affairs Department, 29 August 2000. [citirano: 2002-08-15]. Dostupno na: http://www.nad-plo.org/eye/pol-jerus.html 

 3. Manzo, K. K. Libraries seeking updated role as learning center. // Education week 16, 30(1997). [citirano: 2002-04-15]. Dostupno na:
  http:// www.epnet.com/ehost/login.html 


- ako se navodi mrežno dostupan rad koji ima doi oznaku nije potrebno navoditi niti URL adresu niti datum pristupa


           Bosančić, B. Proces stjecanja znanja kao problem informacijskih znanosti. // Libellarium 9, 1(2016), 31-58. DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v9i1.249


ako se navodi članak objavljen na elektroničkom mediju (mjesno dostupan rad)


           Fluckiger, F. Multimedia over the Internet. // Joining efforts from communication to collaboration over the Internet: conference proceedings / 3rd CARNet Users Conference ‒ CUC 2001 [CD-ROM]. Zagreb: CARNet, 2001.


ako se navodi članak objavljen i u tiskanom i u elektroničkom obliku


           Barbarić, A. Povijesni pregled razvoja OPAC-a. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46, 3/4(2003), 48-58. Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/97/vbh/God.46(2003),br.3-4 [citirano: 2005-04-05].


- posredno citiranje treba izbjegavati, no ako se ne može izbjeći, posredno citiran rad treba navesti kao u primjeru


        Za posredno citiranje koristi se izraz "Citirano prema:". Posredno citirati znači citirati određenog autora/djelo koje je već citirano unutar druge knjige/ članka koje koristimo.

     Primjer citiranja u bilješci ispod teksta:
          Aitchinson, J.; A. Gilchrist. Thesaurus construction. 2nd ed. London: Aslib, 1987. Citirano prema: Rowley, J. The controlled versus natural indexing languages debate revisited: a perspective on information retrieval practice and  research. // Journal of Information Science 20, 2(1994), str. 112.


Postupak recenzije:


Prispjele znanstvene odnosno stručne radove Uredništvo šalje dvojici recenzenata na ocjenu i predlaganje kategorije. Recenzenti trebaju radove pročitati i dati prijedloge za popravak. Recenzenti moraju izbjegavati vrijeđanje i omalovažavanje autora. U slučaju da smatraju da rad nije dovoljno kvalitetan za objavu, svoje mišljenje trebaju argumentirati. 


Postupak recenzije je dvostruko anoniman, a recenzenti komuniciraju s autorima preko Uredništva. Ako oni predlože izmjene, dopune i sl., kopije recenzija šalju se autoru na usvajanje. U slučaju da autori ili recenzenti žele da njihovi osobni podaci budu vidljivi, časopis će to podržati, no u tom je slučaju Uredništvu potrebno ostaviti poruku s naznakom da se autor ili recenzent odriče anonimnosti te ostaviti svoje ime i prezime u prilogu odnosno potpisati recenziju. 


Recenzenti recenziju trebaju poslati časopisu u roku od tri tjedna od primitka rada. U slučaju da nisu u mogućnosti prihvatiti recenziranje predloženog rada, recenzenti su dužni Uredništvo obavijestiti u roku od tjedan dana po primitku upita za recenzijom.  Recenzent može zatražiti da mu se rad pošalje na pregled nakon izvršenih popravaka od strane autora. U tom slučaju, recenzent revidirani rad treba pregledati u roku od tjedan dana od primitka rada. U slučaju da to ne učini, Uredništvo će smatrati da je recenzent zadovoljan s učinjenim popravkama. 


Rad se autorima može vratiti na doradu najviše dva puta. Nakon toga Uredništvo donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju rada. 


Recenzenti moraju voditi računa o osiguravanju anonimnosti postupka recenzije (npr. ukloniti osobne podatke iz dokumenta, da se u komentarima recenziranog teksta ne bi otkrio njihov identitet). Ovo vrijedi osim u slučajevima kada recenzenti podupiru sustav otvorene recenzije koji je opisan gore. 


Pismo recenzentu: Ako autor nije usvojio neke od komentara recenzenta, to treba argumentirano pojasniti u zasebnom dokumentu pod nazivom "Pismo recenzentu".  


U konačnoj inačici rada korigiranoj nakon komentara recenzenata autori trebaju OBAVEZNO istaknuti (bojom) dijelove teksta koji su dodani prilikom korekcija. 


Objava: 


Autori odobravaju objavljivanje svojih radova u elektroničkoj inačici časopisa koja će biti otvoreno dostupna na mrežnim stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva i Hrčka. Ako autori nisu suglasni s objavljivanjem svojih radova u elektroničkoj inačici, trebaju to jasno naznačiti prilikom dostave radova Uredništvu.


Autorima se ne naplaćuje objava radova u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Radovi objavljeni u Vjesniku se ne honoriraju. 


Otvoreni pristup


 Ovaj časopis omogućuje trenutni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.