Kolarić, A., Šimić, S., Štivić, V., & Žentil Barić, . (2013). Čitateljski blogovi Tragači i Knjiški frikovi – usluge za djecu i mlade na Web-u 2.0. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 56(3). Posjećeno na https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/164