Kolarić, A.; S. Šimić; V. Štivić; . Žentil Barić. Čitateljski blogovi Tragači i Knjiški frikovi – usluge za djecu i mlade na Web-u 2.0. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 3(2013) . Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/164