Šalamon-Cindori, Breza, I Živković, Daniela. " Dva desetljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice na mreži" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 61 Broj 1 (15 Listopad 2018)