Žilić, Jure, Faletar Tanacković, Sanjica, I Panian Selimić, Maja. " Znanstvenoistraživački rad i stalno stručno usavršavanje: percepcija hrvatskih knjižničara" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 1 (2 Srpanj 2019)