Sabljak, Ljiljana. " Socijalno inkluzivne knjižnične usluge" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 62 Broj 1 (2 Srpanj 2019)