Žentil Barić, .; N. Radman. Kako su se snašli klubovi čitatelja suočeni s pandemijom bolesti COVID-19?. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 33-57. doi:10.30754/vbh.64.2.812