Mayer, Marina, I Konjević, Sofija. " U trendu i sa sedamdeset" Vjesnik bibliotekara Hrvatske [Online], Svezak 64 Broj 1 (24 Svibanj 2021)