Teme diplomskih radova na smjeru bibliotekarstvo studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stručna analiza

Main Article Content

Dorja Mučnjak Lana Zrnić

Sažetak

Cilj. Cilj je ovoga rada istražiti na koji su način distribuirane teme diplomskih radova studenata diplomskog studija Informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Metodologija. U istraživanju je za prikupljanje podataka korištena metoda kvantitativne analize sadržaja, a za jedinicu analize uzeti su naslovi diplomskih radova (po potrebi uvid u cjeloviti tekst). Tako su iz slobodno dostupnih izvora (institucijski repozitorij i popisi objavljeni u Vjesniku bibliotekara Hrvatske) u razdoblju od lipnja do rujna 2018. prikupljeni podaci za 757 radova objavljenih u razdoblju od 2008. do 2017. godine. Podaci su potom podvrgnuti statističkoj analizi gdje je zastupljenost tema diplomskih radova prikazana grafički, dok su promjene u zastupljenosti pojedinih tema kroz godinu prikazane modelom linearnog trenda.


Rezultati. Najzastupljenije su teme diplomskih radova one o uslugama i aktivnostima knjižnice, dok su teme o metodologiji i obrazovanju u knjižničarstvu potpuno zaobiđene. Podzastupljene su teme iz znanstvene komunikacije te obrade i sustava za označivanje. U istraženom desetogodišnjem razdoblju negativan trend odabira tema utvrđen je u skupini 3 (Nakladništvo, tiskarstvo, povijest knjige), dok u drugim skupinama rezultati nisu pokazali postojanje linearnog trenda.


Analizom naslova utvrđeno je da studenti većinom istražuju tradicionalne teme iz knjižničarstva, dok su istraživanja o netradicionalnim knjižničarskim poslovima i okolini još uvijek podzastupljena.


Ograničenja. U istraživanju su prikupljeni samo podaci iz slobodno dostupnih izvora (institucijski repozitorij i popisi objavljeni u Vjesniku bibliotekara Hrvatske) te je, sukladno tomu, tumačenje rezultata podložno nekim ograničenjima: (a) nije bilo moguće utvrditi zastupljenost tema prema različitim obilježjima studenata, odnosno prema tipu studija (redovni, izvanredni, dodatni, bolonjski, predbolonjski); (b) s obzirom na to da je rađena analiza naslova (iznimno uvidom u sam tekst rada), za pojedine radove nije bilo moguće napraviti precizno određenje teme; (c) radovi su kategorizirani prema glavnoj temi, iako se u pojedinim radovima obrađivalo više tema.


Praktična primjena. Budućim studentima rezultati ovog istraživanja mogu biti polazišna točka pri odabiru istraživačke teme za diplomski rad. Ujedno mogu biti smjerokaz i istraživačima i nastavnicima, odnosno mentorima na diplomskim radovima.


Klasifikacijska shema kreirana za potrebe ovoga rada može biti pomoć voditeljima BDI-zbirki.


Originalnost. Ovo je prvo istraživanje u Hrvatskoj koje se bavi istraživanjem tema diplomskih radova studenata Informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Također, za potrebe ovoga istraživanja stvorena je nova klasifikacijska shema iz područja knjižničarstva.

Ključne riječi

istraživačke teme, klasifikacijska shema, knjižničarstvo, studenti

Article Details

Citiranje
Mučnjak, D.; L. Zrnić. Teme diplomskih radova na smjeru bibliotekarstvo studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 99-122. doi:10.30754/vbh.61.2.664
Rubrika
Članci

Reference

Anna, N. E. V.; E. F. Mannan; D. P. Srirahayu; F. Mutiai. Library and information (LIS) research topics in Indonesia from 2006 to 2017. // Library Philosophy and Practice. 2018. [citirano 2018-08-30]. Dostupno na: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1773/
Bačić, M.; Z. Majstorović. Kvantitativna raščlamba članaka objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 50, 4(2007). 15-25. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/85586 [citirano 2018-08-30].
Barbarić, A. Popis diplomiranih studenata na Dodiplomskom studiju bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007.-2008. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 51, 1-4(2008), 287-289. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/85679 [citirano 2018-08-30].
Barbarić, A. Popis diplomiranih studenata na Izvanrednom studiju bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007.-2008. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 51, 1-4(2008), 292-297. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/85681 [citirano 2018-08-30].
Barbarić, A. Popis obranjenih diplomskih radnji na Studiju informatologije, smjer bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007.-2008. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 51, 1-4(2008), 290-291. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/85680 [citirano 2018-08-30].
Barbarić, A.; I. Hebrang Grgić; A. Horvat. Metodološki i sadržajni aspekti znanstveno istraživačkih radova objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske od 1998. do 2006. godine. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 50, 4(2007), 1-14. Dostupno i na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh-arhiva/broj/97 [citirano 2018-08-31].
Blessinger, K.; M. Fraiser. Analysis of a decade in library literature: 1994-2004. // College & Research Libraries 68, 2(2007), 155-169. DOI: 10.5860/crl.68.2.155
Crumley, E.; D. Koufogiannakis. Developing evidence-based librarianship: practical steps for implemantation. // Health Information and Libraries Journal 19, 2(2002), 61-70. DOI: 10.1046/j.1471-1842.2002.00372.x
Hebrang Grgić, I. ; A. Barbarić. LIS student's diploma theses as digital documents : citation analysis. // La médiation numérique : renouvellement et diversification des pratiques / ed. by Boustany, J.; E. Broudoux ; G. Chartron. Bruxelles: De Boeck, 2014. Str. 183-190.
Hebrang Grgić, I. Popis diplomiranih studenata na studiju bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 3-4(2010), 243-247. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/80609 [citirano 2018-08-30].
Hebrang Grgić, I. Popis obranjenih diplomskih radova na dodiplomskom studiju bibliotekarstva, studiju informatologije (smjer bibliotekarstvo) i izvanrednom studiju bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 1-2(2013), 386-392. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/115670 [citirano 2018-08-30].
Järvelin, K; P. Vakkari. Content analysis of research articles in library and information science. // Library and Information Science Research, 12(1990), 395-421.
Järvelin, K; P. Vakkari. The evolution of Library and information science 1965-1985: a content analysis of journal articles. //Information Processing and Management 29, 1(1993), 129-144. DOI: 10.1016/0306-4573(93)90028-C
Koufogiannakis, D.; L. Slater; E. Crumley. A content analysis of Librarianship research. // Journal of Information Science 30, 3(2004), 227-239. DOI: 10.1177/0165551504044668
Machala, D. Knjižničarske kompetencije : pogled na razvoj profesije. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2015.
Paul-Hus, A.; P. Mongeon; F. Shu. Portraying the landscape of Canadian library and information science research. // Canadian Journal of Information and Library Science 40, 4(2016). 332-346. citirano [2018-08-30]. Dostupno na: https://muse.jhu.edu/article/649274
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. // Narodne novine 118(2009). [citirano 2018-08-28] Dostupno na: http://digured.srce.hr/arhiva/263/55195/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2929.html
Prebor.G. Information science – facing social and ethical challenges: analysis of masters' theses and doctoral dissertations over the past five years (2002-2006) in Information science departments worldwide. // Journal of Information, Communication and Ethics in Society 5, 2/3(2007), 253-269. DOI: 10.1108/14779960710837687
Repozitorij Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dostupno na http://darhiv.ffzg.unizg.hr/
Rochester, M.; P. Vakkari. International Library and information science research: a comparison of national trends. [Haag] : International Federation of Library Associations and Institutions, cop. 2003. (IFLA professional reports ; nr.82). [citirano 2018-08-30]. Dostupno na: https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-82
Shu, F.; J. Beheshti. The landscape of LIS research and teaching area: iSchools versus non-iSchools in North America. // iConference Proceedings, 2016. 1-7. DOI: 10.9776/16203
Tot, M.; I. Hebrang Grgić; A. Barbarić. Popis studenata koji su obranili diplomski rad na diplomskom studiju informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (reformirani, tzv. bolonjski studij, redovni i izvanredni način studiranja) 2013. godine. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 58, 1-2(2015), 440-445. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/143661 [citirano 2018-08-30].
Tot; M.; I. Hebrang Grgić; A. Barbarić. Popis studenata koji su obranili diplomski rad na diplomskom studiju informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (reformirani, tzv. bolonjski studij, redovni i izvanredni način studiranja) 2014. godine. // Vjesnik Bibliotekara Hrvatske 58, 1-2(2015), 446-450. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/143662 [citirano 2018-08-30].
Tuđman, M.; M. Milas; N. Tudor-Šilović; D. Boras. Bibliometric analysis of master theses in Information sciences (postgraduate studies in Librarianship, Archivistics, Museology and Information sciences, 1961-1964, Zagreb, Yugoslavia). // Education for Information 3, 4(1985). 291-306. DOI: 10.3233/EFI-1985-3404
Tuomaala, O.; K. Järvelin; P. Vakkari. Evolution of Library And information science, 1965-2005: content analysis of journal articles. // Journal of the Association for Information Science and Technology 65, 7(2014), 1446-1462. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.23034
Vukasović, K. Teme doktorskih disertacija iz bibliotekarstva i informacionih nauka objedinjene na univerzitetima u Jugoslaviji. // Naučna istraživanja u bibliotekarstvu = Research in Librarianship : Zbornik radova s Trećeg jugoslavenskog interkatedarskog skupa nastavnika bibliotekarstva. Beograd: Filološki fakultet, 1988. str. 37-44.
Wilson, T. D. Mapping the curriculum in information studies. // New Library World 102, 11/12(2001), 436-442. DOI: https://doi.org/10.1108/03074800110411875.
Yi, K.; R. Turner. The current landscape of the school librarianship curricula in USA. // Journal of Education for Library and Information Science 55, 4(2014). 303-321. [citirano 2018-08-30]. Dostupno na: https://eric.ed.gov/?id=EJ1074323
Zakon o knjižnicama – neslužbeni pročišćeni tekst. // Narodne novine 105(1997), 5(1998), 104(2000), 87(2008) i 69(2009). [citirano 2018-08-28]. Dostupno na: http://digured.srce.hr/arhiva/106/157696/www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Zakon-o-knjiznicama.pdf
Zins, C. Classification schemes of Information science: twenty-eight scholars map the field. // Journal of the American Society for Information Science and Technology 58, 5(2007), 645-672. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.20506
Zins, C. Knowledge mapping research. // Journal of the American Society for Information Science and Technology 58, 4(2007), 526-535. DOI: 10.1002/asi.v58:4