Uloga knjižnica u vrednovanju znanstvene produktivnosti primjer Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Main Article Content

Ivana Čadovska
http://orcid.org/0000-0002-9486-3776
Goranka Mitrović
http://orcid.org/0000-0002-4905-2077

Sažetak

Cilj. Znanstvena produktivnost najčešće se mjeri kvantitativnim pokazateljima koji, između ostalog, uključuju bibliometrijske parametre vrednovanja znanstvenika i znanstvenih ustanova te stručnih i znanstvenih časopisa. Rad donosi pregled pravne osnove kvantitativnog vrednovanja znanstvene produktivnosti u Hrvatskoj, uz isticanje uloge knjižnica u navedenom procesu. Ujedno je prikazan razvoj kvantitativnog vrednovanja znanstvene produktivnosti u Hrvatskoj na primjeru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja pruža bibliometrijske usluge hrvatskoj akademskoj zajednici na nacionalnoj razini.


Pristup/metodologija. Istraživanje se zasniva na pregledu važećih i predloženih zakona i propisa iz područja knjižničarstva, visokog obrazovanja i znanosti u Hrvatskoj, a koji se odnose na vrednovanje znanstvene produktivnosti. Detaljnije se analiziraju pravilnici o izboru u znanstvena zvanja kao pravni temelj vrednovanja znanstvenika i njihove produktivnosti u Hrvatskoj. U drugom dijelu rada prikazana je analiza kori- štenja bibliometrijske usluge koju pruža Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.


Rezultati. Analiza zakona i propisa iz područja knjižničarstva, visokog obrazovanja i znanosti u Hrvatskoj pokazala je nedovoljno definiranu ulogu knjižnica u sustavu visokog obrazovanja i znanosti u procesima vrednovanja znanstvene produktivnosti. Najčešće se uloga knjižnica u procesima vrednovanja definira na razini ustanove u čijem je sastavu, dok se na nacionalnoj razini spominje tek novim pravilnikom o izboru u znanstvena zvanja iz 2017. godine.


Originalnost/vrijednost. Ovaj rad može poslužiti kao podloga daljnjim istraživanjima i razvoju bibliometrijskih usluga i kvantitativnog vrednovanja znanstvene produktivnosti u Hrvatskoj te jačanju uloge knjižnica u navedenim procesima.

Ključne riječi

bibliometrijske usluge, knjižnice u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, pravna osnova, znanstvena pro- duktivnost

Article Details

Citiranje
Čadovska, I.; G. Mitrović. Uloga knjižnica u vrednovanju znanstvene produktivnosti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 2(2018) , 179-198. doi:10.30754/vbh.61.2.697
Rubrika
Članci

Reference

1. Akcijski plan Znanost i društvo. Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2012. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://mzo.hr/sites/default/files/links/akcijski-plan-znanost-i-drustvo-final.pdf
2. Astrom, F.; J. Hansson. How implementation of bibliometric practice affects the role of academic libraries. // Journal of Librarianship and Information Science 45, 4 (2013), 316-322. DOI: https://doi.org/10.1177/0961000612456867
3. Ball, R.; D. Tunger. Bibliometric analysis – A new business area for information professionals in libraries? Support for scientific research by perception and trend analysis. // Scientometrics, 66, 3 (2006), 561-577. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-006-0041-0
4. Corrall, S.; M. A. Kennan; W. Afzal. Bibliometrics and Research Data Management Services: Emerging Trends in Library Support for Research. // Library Trends 61, 3 (2013), 636-674. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: http://d-scholarship.pitt.edu/18948/1/08_61_3_corrall_636-674.pdf
5. Gumpenberger, C.; M. Wieland; J. Gorraiz. Bibliometric practices and activities at the University of Vienna. // Library Management 33, 3 (2012), 174-183. DOI: https://doi.org/10.1108/01435121211217199
6. Jokić, M. Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada. Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2005.
7. Macan, B. Model sustava informacija o znanstvenoj djelatnosti za hrvatsku akademsku zajednicu: doktorski rad. Zagreb, 2015. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: http://fulir.irb.hr/2075/1/Bojan_Macan-2015-doktorski_rad.pdf%20
8. Mihaljević, J. The new competency profile of academic libraries in the function of evaluation of scientific productivity. // Ekonomski vjesnik = Econviews: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, 28, 2 (2015), 535-549. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/ekonomski-vjesnik/article/view/3757
9. Nacrt Strategije hrvatskog knjižničarstva 2016.-2020. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1850
10. Petr Balog, K. Kultura vrednovanja kao dio organizacijske kulture hrvatskih knjižnica. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012), 1-28. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara hrvatske/index.php/vbh/article/view/324
11. Pikić, A. Analiza kvalitete visokoškolskih knjižnica kroz prizmu postupka reakreditacije hrvatskih visokih učilišta. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2-3(2017). DOI: https://doi.org/10.30754/vbh.60.2-3.577
12. Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu : O portalu. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: http://baze.nsk.hr/o-portalu/
13. Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora. // Narodne novine 47 (2017). [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_47_1118.html
14. Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. // Narodne novine 28 (2017). [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_28_652.html
15. Prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti: nacrt. Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2018/09%20rujan/114%20sjednica%20Pula//114%20-%205.pdf
16. Priručnik za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost. Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost, 2016. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: http://www.hrzz.hr/UserDocsImages/dokumenti/priru%C4%8Dnici%202016/Priru%C4%8Dnik%20za%20vrednovanje_%20kona%C4%8Dno.pdf
17. Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52205
18. Stojanovski, J. Visokoškolske i znanstvene knjižnice: zašto ih trebamo više nego ikada? // Kemija u industriji : časopis kemičara i tehnologa Hrvatske, 62, 11-12 (2013), 452-455. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/110411
19. Vrednovanje znanstveno-istraživačkog rada i promicanje otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i istraživačkim podacima. Zagreb : Rektorski zbor Republike Hrvatske, 2015. [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: http://www.rektorski-zbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/dokumenti2/Vrednovanje_znanstvenog_rada_i_otvoreni_pristup_znanstvenim_informacijama_Rektorski_zbor.pdf
20. Zakon o knjižnicama. // Narodne novine 105 (1997). [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_10_105_1616.html
21. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. // Narodne novine 45 (2009). [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_45_1031.html
22. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. // Narodne novine 123 (2003). [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_123_1742.html
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. // Narodne novine 123 (2003). [citirano: 2018-10-30]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_123_1742.html