Obvezni primjerak Republike Hrvatske: zakonodavni okvir zakonodavni okvir

Main Article Content

Vesna Golubović

Sažetak

Cilj. Cilj je rada opisati instituciju i sustav obveznog primjerka u Republici Hrvatskoj kroz zakonodavni okvir nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih smjernica.


Metodologija. Aktualni model sustava obveznog primjerka Republike Hrvatske reguliran je zakonskim i podzakonskim aktima – Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnikom o obveznom primjerku. Model se uspoređuje sa međunarodnim smjernicama za reguliranje modela obveznog primjerka u nacionalnim zakonodavstvima (UNESCO, IFLA).


Rezultati. Rezultati usporedbe modela obveznog primjerka kroz zakonske i podzakonske akte pokazuju usklađenost hrvatskog nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim smjernicama.


Društveni značaj. Zakonske odredbe o prikupljanju, pohrani i zaštiti obveznog primjerka omogućuju organizaciju i strukturu sustava koji doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i globalnu vidljivost.


Originalnost/vrijednost. Opisan je razvoj institucije i sustava obveznog primjerka Republike Hrvatske kroz povijest sa svrhom stvaranja nacionalne zbirke knjižnične građe te njene pohrane i zaštite radi osiguravanja trajne dostupnosti nacionalne pisane (objavljene) kulturne baštine.

Ključne riječi

nacionalno zakonodavstvo, međunarodne smjernice, model obveznog primjerka, obvezni primjerak Republike Hrvatske, zakonodavni okvir

Article Details

Citiranje
Golubović, V. Obvezni primjerak Republike Hrvatske: zakonodavni okvir. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63, 1-2(2020) , 161-184. doi:10.30754/vbh.63.1-2.821
Rubrika
Članci

Reference

Aparac-Gazivoda, Tatjana, Zlatko Keglević. Mirjana Žugčić. Dostupnost obveznog primjerka u općeznanstvenim bibliotekama u SR Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 28, 1-4(1985), 11-20.
Aparac-Gazivoda, Tatjana. Obvezni primjerak u suvremenom knjižničarstvu. // Knjižničarstvo 1,1(1997), 17-34.
Avalon, Sonja; Marijana Mišetić; Nevia Raos. Uloga obveznog primjerka u očuvanju identiteta malih naroda. // Očuvanje identiteta malih naroda u Europskoj Uniji: pozicija i uloga knjižnica : zbornik radova : interdisciplinarni stručni skup : Gradska knjižnica Marka Marulića, Split, 15.12. 2014. / [organizator Gradska knjižnica Marka Marulića] : uredile Katarina Krolo Žužul… [et al]. Split : Gradska knjižnica Marka Marulića, 2015., str. 116-134.

Blažeković, Tatjana. Naučna biblioteka u Rijeci. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 3, 1-4 (1954), 1-15.
Council of Europe. „EBLIDA Guidelines on Library Legislation and Policy in Europe“. Strasbourg: Council of Europe/EBLIDA, 2000.), str. 11. [citirano: 2020-07-17]. Dostupno na: http://www.eblida.org/Documents/Council-of-Europe-EBLIDA-Guidelines-on-Library-Legislation-and-Policy-in-Europe.pdf
Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. [citirano: 2020-08-26]. Dostupno na: https://digitalna.nsk.hr/pb/

Hameršak, Marijana. Zašto su izgubljene prve hrvatske slikovnice? : Dječja književnost između knjige i igračke. // Etnološka istraživanja 18/19(2014), 57-75.

Hebrang-Grgić. Ivana. Zakoni o tisku u Hrvatskoj od 1945. do danas. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), 117-134.
Hergešić, Branka. Obavezni primjerak : povlastica ili dužnost. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 13, 3-4(1966), 97-107.

Holub, Karolina ; Rudomino, Ingeborg. A decade of web archiving in the National and University Library in Zagreb. // IFLA WLIC 2015. [citirano:2020-07-26]. Dostupno na: http://library.ifla.org/1092/1/090-holub-en.pdf

Holub, Karolina.; Ingeborg Rudomino. Nakladnici mrežnih publikacija i digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija: istraživanje. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, 3(2011), 68-78.

Hrvatski arhiv weba. Kriteriji odabira za katalogizaciju i arhiviranje. [citirano: 2020-07-27]. Dostupno na: https://haw.nsk.hr/kriteriji-odabira/

Hrvatska enciklopedija. Obvezni primjerak. [citirano: 2020-04-03]. Dostupno na: https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44660

IFLA. Legal deposit. [citirano: 2020-06-23]. Dostupno na: https://www.ifla.org/book/export/html/8302

IFLA Statement on Legal Deposit (2011.) [citirano: 2020-06-17]. Dostupno na: https://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-legal-deposit-2011#:~:text=Legal%20deposit%20supports%20preservation%2C%20contributing,of%20a%20nation's%20documentary%20heritage.&text=Legal%20deposit%20should%20not%20be,be%20borne%20by%20the%20depositor.

Katalenac, Dragutin. Od privilegije posjedovanja do obveze dostupnosti : obvezni primjerak Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek – 1961.–1996. // Knjižničarstvo 1,1(1997), 52-63.
Kovačević Šubić, Ivana. Kontrola i zabrana oporbenog političkog tiska 1921.-1929. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 48, 1(2016), 329.-351.

Lariviere, Jules. Guidelines for legal deposit legislation. UNESCO: Paris, 2000. [citirano: 2020-06-17]. Dostupno na: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121413

Line, Maurice B. What exactly is a National Collection? // Alexandria 10,1(1998), 1-2.

Lunn Jean. Guidelines for legal deposit legislation. Paris: General Information Programme and UNISIST, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1981.
Mitrović, Jeremija. Bibliotečki obvezni primjerak u Napoleonovim ilirskim provincijama, Bibliotekar, 17, 1-2(1965), 449-451.
Mudri, Škunca Vera. Novi zakon o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 19, 1-4(1973) 1-6.
Murati. Tomislav. Hrvatska knjiga. u:Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 1607. – 2007. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2007., 79-83.

Naredba o obaveznom dostavljanju štampanih stvari Bibliografskom institutu FNRJ. // Službeni list FNRJ 5, 109 (31. prosinca 1949.), 1531.-1532.

Odluka o obveznom dostavljanju štampanih stvari na području Jugoslavije. // Službeni list DFJ l, 4(13. veljače 1945), 42.-43.

Pravilnik o obveznom primjerku. // Narodne novine 66, 1318(2020).
Pravilnik o postupanju s građom koja pristiže kao obvezni primjerak u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu. Interni dokument. [citirano: 2020-07-26]. Dostupno: http://intranet-nsk/wp-content/uploads/2017/06/Pravilnik-o-postupanju-s-gra%C4%91om-koja-pristi%C5%BEe-kao-OP-u-NSK.pdf

Rojnić, Matko. Nacionalna i sveučilišna biblioteka. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1974.

Sečić, Dora. Kraljevska sveučilišna knjižnica u Zagrebu : razvoj i djelovanje srednjoeuropske knjižnice od 1874. do 1918. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; Lokve : Benja, 2007.

Stipanov, Josip. Stanje, problemi i perspektive obveznog primjerka u Hrvatskoj. // Knjižničarstvo 1, 1(1997), 35-51.

Stipčević, Aleksandar. Obvezni primjerak između kulture i cenzure. // Knjižničarstvo 1, 1(1997), 9-16.

Tomljanović Senka. Međunarodne smjernice i model obveznog primjerka Republike Hrvatske. [citirano: 2020-07-12] Dostupno na: http://signatura.svkri.hr/repository/other/lectures/EAGA000006.pdf
UNESCO. [citirano: 2020-06-23]. Dostupno na: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/guidelines-for-legal-deposit-legislation/
Uredba o obaveznom dostavljanju štampanih stvari. // Službeni list FNRJ 9, 27 (8.srpnja 1953.), 264-265.
Verona, Eva. Prilog povijesti obveznog primjerka u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 25,1-4(1981), 217-236.
Vrbanc, Tomica. Obvezni primjerak mrežnih publikacija: hrvatska legislativa i metoda arhiviranja. // 1. međunarodna znanstvena konferencija „The Future of Information Sciences; INFuture2007-Digital Information and Heritage. Zagreb, 7.-9. studenoga 2007. [citirano: 2020-08-26]. Dostupno na: https://infoz.ffzg.hr/INFuture/2007/PDF/3-03%20Vrbanc,%20Tomica,%20Obvezni%20primjerak%20mreznih%20publikacija.pdf
Zakon o bibliotekama. // Narodne novine 16, 49 (7. prosinca 1960,), 358-363.

Zakon o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama. // Narodne novine 29, 25 (2. srpnja 1973.), 433-439.

Zakon o javnom informiranju. // Narodne novine 22, 490 (1992). [citirano: 2020-07-17]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1992_04_22_490.html

Zakon o knjižnicama. // Narodne novine 105, 1616(1997). [citirano: 2020-07-10]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_10_105_1616.html

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. // Narodne novine 17, 356(2019). [citirano: 2020-07-10]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html