Planiranje poslovanja kao funkcija rukovođenja knjižnicom s osvrtom na planiranje upravljanja krizom

Main Article Content

Antal Balog

Sažetak

Cilj ovog rada jest objasniti osnovne pojmove planiranja poslovanja kao funkcije rukovođenja, zatim planiranja operativnih i regulacijskih funkcija u knjižnici te pove- zanost misije i vizije s organizacijskim ciljevima i strategijama rada. Nadalje, cilj mu je pridonijeti boljem razumijevanju strateškog plana razvoja knjižnice, njegove uobičajene strukture, potom razradi strateških ciljeva na posebne (ili specifične) ciljeve i operativne zadaće te ključnih pokazatelja uspješnosti njegove provedbe. Završni dio teksta govo- ri o operativnom ili godišnjem planiranju rada knjižnice uz kratki osvrt o planiranju upravljanja krizom, imajući u vidu aktualne krizne okolnosti, primjerice pandemiju, zemljotrese, poplave i tome slično.


Pristup/metodologija/oblikovanje. Rasprava započinje teorijskim uvodom u temu planiranja s daljnjom razradom općih pojmova i sadržaja strateškog i operativnog pla- niranja. U nastavku rada koristi se desk research metoda te metoda analize postoje-  ćih postupaka strateškog planiranja u knjižnicama te njihovih strateških i operativnih (godišnjih) planova. Autor predlaže primjer strukture sadržaja strateškog plana razvoja knjižnice koji povezuje dobre prakse domaćih knjižnica s teorijom suvremenog me- nadžmenta.


Rezultati ovog rada pridonose boljem razumijevanju i učinkovitijem procesu obli- kovanja i donošenja strateških i operativnih planova knjižnice te njihova praćenja kori- štenjem ključnih pokazatelja uspješnosti provedbe.


Ograničenja. Istraživanje je ograničeno na knjižnice u Republici Hrvatskoj.


Praktična primjena. Sadržaj ovoga članka može pomoći knjižničarima i srodnim profesijama u razumijevanju planiranja kao funkcije rukovođenja u pripremi i provođe- nju strateških i operativnih planova knjižnice.


Društveni značaj ovoga članka sadržan je u boljem razumijevanju i mogućoj uspješnijoj primjeni teorijskih spoznaja strateškog i operativnog planiranja u poslovanju knjižnica kao ustanova od posebnog društvenog interesa.


Originalnost i vrijednost ovog rada jest u povezivanju teorijskih razmatranja stra- teškog i operativnog planiranja poslovanja knjižnica s njihovom praktičnom primjenom u upravljanju i rukovođenju.

Ključne riječi

operativno planiranje, planiranje poslovanja u knjižnicama, rukovođenje u knjižnicama, strateško planiranje, upravljanje krizom

Article Details

Citiranje
Balog, A. Planiranje poslovanja kao funkcija rukovođenja knjižnicom s osvrtom na planiranje upravljanja krizom. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 1(2021) , 52-80. doi:10.30754/vbh.64.1.846
Rubrika
Članci