Obrazovanje bibliotekara u Bosni i Hercegovini

Main Article Content

Lejla Hajdarpašić
Senada Dizdar
Džejla Khattab
http://orcid.org/0000-0002-7853-9351

Sažetak

Cilj. Cilj rada je predstaviti historijski pregled formalnog obrazovanja bibliotekara u Bosni i Hercegovini, kao dijela njegove profesionalizacije, koji je u bosanskohercegovačkom kontekstu neophodno sagledati u okviru vrlo specifičnih historijskih i društveno-ekonomskih odnosa, te relativno kasne pojave formalnog obrazovanja bibliotekara u odnosu na svjetske prakse.


Metodologija. Metodološki pristup temi ogleda se u istraživanju literature vezane uz razvoj obrazovanja bibliotekara u Bosni i Hercegovini i sintezi dosadašnjih istraživanja.


Rezultati. Uvidom u relevantnu naučnu i stručnu literaturu uočeno je da je profesionalizacija bibliotekarstva složen proces koji se oslanja na opis poslova, zakonsku regulativu, definiranje kompetencija neophodnih za obrazovanje bibliotekara i različite oblike formalnog i neformalnog obrazovanja.


Vrijednost. Rad je prilog istraživanju formalnog obrazovanja bibliotekara u Bosni i Hercegovini u smislu profesionalizacije te djelatnosti. Analizom je utvrđeno da je potrebno dodatno istražiti austrougarski period, u vezi s kojim je evidentan niz nepoznanica o edukaciji bibliotekara i načinima na koji su sticali bibliotečka znanja.


*Rad je napisan na bosanskom jeziku. 

Ključne riječi

bibliotekarstvo, Bosna i Hercegovina, obrazovanje bibliotekara

Article Details

Citiranje
Hajdarpašić, L.; S. Dizdar; D. Khattab. Obrazovanje bibliotekara u Bosni i Hercegovini. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 64, 2(2021) , 165-189. doi:10.30754/vbh.64.2.893
Rubrika
Članci

Reference

Bakaršić, K. Fragmenti kulturne historije Bosne i Hercegovine. Sarajevo Magistrat, 2005.
Bašeskija, M. M. Ljetopis. Sarajevo: Sarajevo-Publishing, 1997.

Bašović, Lj. Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini 1918-1945. Sarajevo: Veselin Masleša, 1986.

Bašović, Lj. Prilog proučavanju problematike nastavnog plana i programa studija iz oblasti bibliotekarstva. // Bibliotekarstvo 20, 1 (1974).

Bašović, Lj. Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini 1945-1975. Sarajevo: Svjetlost, 1977.

Bibliografija Biltena Društva bibliotekara BiH i Narodne biblioteke NR BiH i časopisa Bibliotekarstvo: 1952-2001. Izradile Nadina Grebović-Lendo...[et.al.]. Sarajevo: Društvo bibliotekara Federacije Bosne i Hercegovine, 2016.

Bibliotekari i knjižničari sa položenim stručnim ispitom. Bilten Društvo bibliotekara BiH, Narodna biblioteke NR BiH, 1, 1 (1955) str. 25-26.

Čaki, P. Predlog sistema školovanja bibliotečkih radnika u SFRJ. // Bibliotekarstvo 14, 1-2(1978), str. 55-65.

Čeliković, S. Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini od 1975. do 2010. godine (doktorska disertacija). Sarajevo: Filozofski fakultet, 2017.

Čeliković, S. Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini od 1975. do 2010. godine. Tešanj: Planjax komerc, 2019.

Čeliković, S. Islamske biblioteke u Bosni i Hercegovini 1878-2010. Tuzla: Specijalna biblioteka „Behram-beg“, 2014.

Dizdar, S. Obrazovanje bibliotekara za društvo znanja. // XXII. Proljetna škola školskih knjižničara Repubike Hrvatske. Školska knjižnica i slobodno vrijeme učenika: zbornik radova / ur. Biserka Šušnjič. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje, 2010. Str. 81-91.

Dizdar, S. Bolonjski proces i studij bibliotekarstva. // II savjetovanje visokog obrazovanja –Primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu. Sarajevo: Univerzitet, 2008. Str. 261-270.

Dizdar, S. Edukacija bibliotekara: Prilagođavanje tradicionalnih programa «novom vremenu» i promijenjenom vremenu. // ICSL Godišnjak međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu 3(3), 2007, 31-45.

Šafar, M. E. i Lubina, T. Formalno obrazovanje knjižničara: kratki povijesni pregled //Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 219-239.

Fajić, Z. Biblioteka Abdullah efendije Kantamirije. // Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 8(1987), 13-14, 15-36. Dostupno na https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/502 [2021-04-18].
Filan, K. Sarajevo u Bašeskijino doba. Sarajevo: Connectum, 2014.

Gašparović, Z. Problemi školovanja bibliotečkih kadrova // Bibliotekarstvo, 1(1962), 1-10.

Hadžiosmanović, L. Biblioteke u Bosni i Hercegovini 1878-1918. Sarajevo: Veselin Masleša, 1980.

Horvat, A. Školovanje knjižničara u svjetlu europskih normi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48(2005), 1-12.

Informacije i termini o stručnom ispitu u JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2019. godine. Dostupno na: http://nub.rs/info/za-bibliotekare/obrazovanje-bibliotekara/ [citirano: 2020-09-25].

Istorijat Katedre za bibliotekarstvo dostupan je na: https://ff.ues.rs.ba/istorijat-katedre-za-bibliotekarstvo/ [citirano: 2021-03-11]

Kaleder, F. Radničke biblioteke i čitaonice u Bosni i Hercegovini do 1941. godine. Sarajevo: Društvo bibliotekara Bosne i Hercegovine, 1998.

Lalević, O.; Dautović, A. Biblioteka Zemaljskog muzeja Bosne i Herceovine do 1897. godine // Informatica museologica, Vol. 29 No. 1-2, 1998. str. 73-75.

Lavić, O. Bibioteke u Bosni i Hercegovini za vrijeme osmanske uprave (magistarski rad). Sarajevo: Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, 2013.

Leota, A. Kadrovi u bibliotečko-informacionoj djelatnosti Bosne i Hercegovine i njihov obrazovanje. // XXX 34 vanredni broj (1988), 16-19.

Leota, A. Bibliotečki radnici Bosne i Hercegovine i zahtjevi savremenog društva // XXX 34 vanredni broj (1988), 35-39.

Maksimović, M. Tradicionalni i novi zadaci današnjih bibliotekara. // Bibliotekarstvo Srpske 2, II (2010), 3-14.

Memija, E. Od slike do knjige: iz historije pisma, knjige, štampe i biblioteke. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, 2007.

Mihaliček, M. Školovanje knjižničara u Bosni i Hercegovini. // Bibliotekarstvo: Godišnjak Društva bibliotekara Bosne i Hercegovin*e, XXXIV, Vanredni broj, Sarajevo, Društvo bibliotekara BiH, 1989.

Mihaliček, M. Školovanje knjižničara u Bosni i Hercegovini. // Bibliotekarstvo XXXIV, vanredni broj, (1987), str. 46-49.

Mihaliček, M. Obrazovanje knjižničara u školama srednjeg usmjerenog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. // Bibliotekarstvo XXVIII (1982), 99 – 101.

Mujezinović, Mehmed, i Mahmud Traljić, „Vakufnama iz 1630. godine o osnivanju biblioteke Mevla Husamuddina Bošnjaka u Banjoj Luci“, Glasnik islamske vjerske zajednice, 40, 1 (1977), str. 28-39.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine: 1945 – 2005: 60 godina u misiji kulture, obrazovanja i nauke. Sarajevo: NUBBiH, 2005.

Nastavni plan i program iz bibliotekarstva. Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za opštu književnost i bibliotekarstvo, 1985.

Nastavni plan i program preddiplomskog i diplomskog studija informacijskih znanosti. Mostar, Flozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2018.

Nastavni plan i program postdiplomskog studija iz bibliotekarstva: akademska 2007/2008. godina. Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu, 2008.

Nastavni plan i program Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo ak. 2008/09. Dostupno na: https://www.ff.unsa.ba/files/trajno/npp/komparativna_bibliotekarstvo/Akademska_2008_09.pdf [citirano: 2021-02-06].

Nastavni plan i program sa režimom studija. Sarajevo: Filozofski fakultet. Odsjek za opštu književnost i bibliotekarstvo, 1973.

Nastavni plan i program. Sarajevo: Filozofski fakultet. Odsjek za opštu književnost i bibliotekarstvo, 1990.

Nomenklature zanimanja. Sarajevo: Privredna komora BiH, 1980.


O fakultetu. Mostar: Sveučilište, Filozofski fakultet. Dostupno na: https://ff.sum.ba/hr/stranice/o-fakultetu [2021-05-15].

Papić, M. Školstvo u BiH u vrijeme austrougarske okupacije (1878-1918). Sarajevo: Veselin Masleša, 1972.

Pejanović, Đ. Kratka uputstva za osnivanje, uređenje i rukovanje narodnih javnih knjižnica. Sarajevo: Društvo prosvjeta, 1920.

Pravilnik i program stručnog ispita u bibliotečkoj djelatnosti i načinu njegovog polaganja od 2010. godine. Službeni glasnik Republike srpske, br. 10/03, 2021. Dostupno na https://nub.rs/info/za-bibliotekare/obrazovanje-bibliotekara/ [2021-05-11].

Postiplomski studij iz bibliotekarstva “Inovacije u bibliotekarstvu“. Sarajevo, Filozofski fakultet, Odsjek za opštu književnost i bibliotekarstvo, 1985

Radulović, Z. Dr Ljubinka Bašović: bibliotekar i pedagog novog doba. Glasnik Narodne biblioteke Srbije 4, 1 (2002) str. 11-36.

Rašidović, B. E. Cjeloživotno učenje informacijskih stručnjaka / bibliotekara i informacijska pismenost. // ur. Dizdar, Senada, Rešidbegović, Amra, Sabljaković, Biserka. Proaktivne obrazovne institucije - mjesto cjeloživotnog učenja u digitalnom dobu : zbornik radova. Sarajevo: Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa, 2015. Str. 45-52. Dostupno i na: http://bam.ba/images/stories/Zbornici/zbornik13.pdf [citirano: 2021-01-10].

Rašidović, B. E. Bibliotekari/ke osobe bez identiteta?: Zašto vjerujete svom pekaru, mljekaru, apotekaru a ne vjerujete svom bibliotekaru?. ICSL - Godišnjak međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu 6/7, 6/7(2011), str. 9-17. Dostupno i na: http://www.openbook.ba/images/ICSL_godisnjak_2010-2011.pdf [citirano: 2021-01-10]

Rešidbegović, A. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine u misiji obrazovanja stručnih kadrova. Sarajevo: Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i hercegovine, 2014.

Švenda-Radeljak, K. Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva. Zagreb: Pravni fakultet, 2018.

Švenda-Radeljak, K. Počeci razvoja knjižnične profesije u Hrvatskoj od 1875-1918. godine. Zagreb: Pravni fakultet, 2018.


Schematismus almae Missionariae provinciae Bosnae Argentinae ordinis fratrum Minorum observantium : pro anno 1864.- [s. l. : s. n.], 1864. (Budae : Typis Martini Bagȏ)
Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 - odluka US, 31/2018 i 26/2019). Dostupno na https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-visokom-obrazovanju.html [citirano: 2021-01-10].

Okvirni zakon o visokom obrazovanju (Sl.glasnik BiH, br 59/07). Dostupno na http://fmpe.edu.ba/images/pdf/101_Okvirni_zakon_o_visokom_obrazovanju_u_Bosni_i_Hercegovini.pdf [citirano: 2021-01-10].

Postiplomski studij iz bibliotekarstva“Inovacije u bibliotekarstvu“. Sarajevo, Filozofski fakultet, Odsjek za opštu književnost i bibliotekarstvo, 1985.

Pravilnik o polaganju stručnih ispita zaposlenih u bibliotečkoj djelatnosti (Sl. list RS br. 17/96)

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti R BiH (˝Službeni list R BiH, br. 37/95˝)

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti SR BiH (˝Službeni list SR BiH 26/86˝)

Zakon o bibliotečko informacionoj djelatnosti (Službeni glasnik Republike srpske 2016. br. 44, god. XXV) Dostupno na: http://nub.rs/fileadmin/user_upload/Zakon-o-bibliotechko__-d__elatnosti.pdf [citirano: 2021-01-10].

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti Republike Srpske (Sl. glasnik Republike Srpske, br. 52/01)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti Republike Srpske (Sl. glasnik Republike Srpske 112/08)

Ždralović, M. Bosansko-hercegovački prepisivači djela u arabičkim rukopisima, Knj. I. Sarajevo: Svjetlost, 1988.