Razvoj knjižnične djelatnosti

Hrvatsko knjižnično vijeće

https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/izdvojena-lijevo/kulturne-djelatnosti-186/knjiznicna-djelatnost-361/hrvatsko-knjiznicno-vijece-522/522

Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 17/19) Hrvatsko knjižnično vijeće savjetodavno je tijelo pri ministarstvu nadležnom za poslove kulture koje obavlja stručne i druge poslove knjižnične djelatnosti u skladu s odredbama Zakona, a osobito:

  • razmatra stanje u knjižničnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj
  • predlaže opće i specifične mjere i programe poticanja razvitka i unaprjeđivanja knjižnične djelatnosti
  • potiče unaprjeđenje standarda i propisa važnih za knjižničnu djelatnost
  • daje preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima iz područja knjižnične djelatnosti
  • vrednuje i predlaže financiranje programskih aktivnosti iz područja knjižnične djelatnosti
  • daje mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove kulture o stjecanju zvanja u knjižničarskoj struci
  • obavlja poslove predviđene ovim Zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri ministarstvo nadležno za poslove u kulturi.

Hrvatsko knjižnično vijeće ima sedam članova, od kojih je jedan predsjednik, a imenuju se iz reda istaknutih stručnjaka iz područja knjižnične, znanstvene i obrazovne djelatnosti. Predsjednika i dva člana Vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu, a po jednog člana imenuje i razrješuje ministar nadležan za znanost i obrazovanje, Rektorski zbor Republike Hrvatske, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te Hrvatsko knjižničarsko društvo. Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

»